Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Rol Lvivśkoji ta peremyśkoji jeparchij...

“Роль Львівської та Перемиської єпархій в унійних процесах кінця XVI – початку XVIII століть”

У вівторок, 25 квітня 2007 року, в Національному університеті “Острозька Академія” відбувся захист кандидатської праці Миколи Васильовича Шкрібляка “Роль Львівської та Перемиської єпархій в унійних процесах кінця XVI – початку XVIII століть”.
Микола Васильовича Шкрібляк, родом з с. Яворів Івано-Франківської області, є аспірантом кафедри релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Подаємо короткий опис праці нового кандидата історичних наук за спеціальністю релігієзнавство.
У дисертації на основі аналізу джерел відтворена узагальнююча картина сутності та спрямованості унійних пошуків єпископів Львівської та Перемиської єпархій, систематизовано основні чинники локального і загального суспільно-політичного та соціально-релігійного характеру, що призвело до унії Руської Православної Церкви (Київської митрополії) з Римським Апостольським Престолом.
Говорячи про сприйняття ідеї унії в православному середовищі Речі Посполитої, автор зосередився на діяльності єпископів Гедеона Балабана і Михайла Копистенського та Інокентія Вінницького і Йосифа Шумлянського. Недостатньо висвітлено роль двох названих галицьких єпархій в унійних процесах XVII століття.
Автор намагався витлумачити сутність унійних заходів у Львівській і Перемиській єпархіях, з’ясовуючи причини, форми та методи прийняття цими єпархіями унії з Римською Церквою в умовах суспільно-політичного і релігійного життя в Речі Посполитій. Опоненти та інші висказали як позитивні оцінки праці, так і ряд зауважень та недоліки дисертації.
Спеціалізована вчена рада в Національному університеті “Острозька Академія” ствердила, що автор даної праці заслуговує присудження йому наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю релігієзнавство.

о. Вітольд-Йосиф Ковалів

[“Волання з Волині” ч. 2 (75) від березня-квітня 2007 р., стор. 30.]

Rola eparchii lwowskiej i przemyskiej...

„Rola eparchii lwowskiej i przemyskiej w procesach unijnych końca XVI – początku XVIII wieku”

We wtorek, 25 kwietnia 2007 roku, w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska” odbyła się obrona pracy kandydackiej Mykoły Szkriblaka „Rola eparchii lwowskiej i przemyskiej w procesach unijnych końca XVI – początku XVIII wieku”.
Mykoła Szkriblak, rodem z Jaworowa w obwodzie iwano-frankowskim, jest aspirantem katedry religioznawstwa i teologii Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza. Podajemy krótki opis pracy nowego kandydata nauk historycznych ze specjalności religioznawstwo.
W dysertacji na podstawie analizy źródeł został odtworzony ogólny obraz istoty i ukierunkowań unijnych poszukiwań biskupów eparchii lwowskiej i przemyskiej, usystematyzowano zasadnicze czynniki charakteru lokalnego i ogólnego społeczno-politycznego oraz socjalno-religijnego, które doprowadziły do unii Ruskiego Kościoła Prawosławnego (metropolii kijowskiej) ze Stolicą Apostolską w Rzymie.
Mówiąc o przyjęciu idei unii w prawosławnym środowisku Rzeczypospolitej, autor skupił się na działalności biskupów Gedeona Bałabana i Michała Kopysteńskiego oraz Innocentego Winnickiego i Józefa Szumlańskiego. Niedostatecznie została ukazana rola dwóch wspomnianych eparchii w procesach unijnych XVII wieku.
Autor starał się wytłumaczyć istotę zabiegów unijnych w eparchii lwowskiej i przemyskiej, wyjaśniając przyczyny, formy i metody przyjęcia przez te eparchie unii z Kościołem Rzymskim w warunkach życia społeczno-politycznego i religijnego w Rzeczypospolitej. Oponenci i inni wypowiedzieli zarówno pozytywne oceny pracy, jak i szereg zauważeń i braków dysertacji.
Specjalistyczna Rada Naukowa w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska” stwierdziła, że autor danej pracy zasługuje na przyswojenie mu stopnia naukowego kandydata nauk historycznych ze specjalności religioznawstwo.

ks. Witold Józef Kowalów

[„Wołanie z Wołynia” nr 2 (75) z marca-kwietnia 2007 r., s. 30.]


 

Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męcz., Głównego Patrona Polski

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8960026

Statystyki

Zegar