Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Napysannja referatiw

Національний університет
“Острозька академія”
Гуманітарний факультет
Кафедра релігієзнавства

Завдання для самостійної роботи
Конфесійно-практичне релігієзнавство: католицизм
ІІІ курс гуманітарного факультету
Національного університету “Острозька академія”

Написання рефератів

Написання реферату є однією з форм підготовки до наукової роботи й тому в ньому повинні бути: вступ, основна частина (розділи), висновки, список використаної літератури.
 У вступі в міру можливості слід: (а) обґрунтувати актуальність обраної теми; (б) показати ступінь розробленості даної теми, а також (в) поставити завдання дослідження.
В основній частині слід розкрити подану тему або подати короткі біографічні відомості про мислителя, передати зміст його основних ідей, показати їх актуальність для нашого часу.
У висновках слід представити результати дослідження, підвести його підсумки.
У списку використаної літератури джерела слід подавати в такій формі: Ім’я автора (прізвище, ініціали). Назва твору. – Місце видання: Назва видавництва, рік видання. – Сторінки.
Приклад:
Академічне релігієзнавство. Підручник. / За науковою редакцією професора А. Колодного. – Київ: Світ Знань, 2000. – 862 с.
Так само вказується джерело під час цитування. Можна вказувати на джерело цитати на кожній сторінці, а можна посилатися на список літератури, вказуючи при цьому в квадратних дужках номер джерела у списку використаної літератури і сторінку, на якій міститься цитований текст за таким зразком: [3, 250].

Rekomendowani temy referatiw

Рекомендовані теми рефератів

Приблизна тематика рефератів
(студент може конкретизувати запропоновані теми,
шукати й обирати нові аспекти):

1. Філософські вчення  на ґрунті католицизму.
2. Філософія католицизму: Загальний огляд.
3. Томізм і неотомізм.
4. Тейяр де Шарден як католицький філософ.
5. Думка В’ячеслава Липинського про Церкву і державу.
6. Католицизм на українських землях.
7. Берестейська Унія і культура.
8. Відродження Католицької Церкви у незалежній Україні.
9. Відновлення ієрархічної структури Церкви в Україні.
10. Іван Павло ІІ про катихизу і новий катихизм.
11. Український переклад “Катехизму Католицької Церкви”.
12. Ідентичність східного і західного канонічного права Католицької Церкви.
13. Основні культові відмінності католицизму і православ’я.
14. Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви.
15. Архітектурна спадщина єзуїтів на Волині та Поділлі.
16. Барокове сакральне мистецтво в Україні.
17. Львівська барокова скульптура.
18. Католицькі храми та монастирі в історії м. Острога.
19. Християнська культура.
20. Ставлення Католицької Церкви до культури.
21. Соціальна вчення католицизму.
22. Сім’я в соціальній науці Католицької Церкви.
23. Теологія праці в сучасному католицизмі.
24. Сучасне навчання Церкви про мир.
25. Концепція „справедливої війни” в католицизмі.
26. Календарна реформа папи Григорія XIII.
27. Єзуїтські школи та їхній вплив на розвиток духовної освіти в Україні
28. Значення понтифікату Іоанна Павла ІІ.
29. Іоанн Павло ІІ та його роль в історії Європи ХХ століття.
30. Значення візиту Іоанна Павла II в Україну.
31. Релігійний аспект інкультурації.
32. Католицька Церква та проблеми євроінтеграції.
33. Католицька Церква та проблеми ґлобалізації.

Успіхів Вам у виконанні домашніх завдань!

Rekomendowana literatura

Рекомендована література до написання рефератів:

Володимир Антонович, “Що принесла Україні унія. Стан Української Православної Церкви від половини XVII до кінця XVIII ст.”. Вінніпег, 1991.
“Берестейська унія і українська культура XVII століття. Матеріали Третіх «Берестейських читань». Львів, Київ, Харків, 20-23 червня 1995 р.” / За ред. Бориса Ґудзяка, Олега Турія. – Львів, 1996.
“Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII столітті. Матеріали Четвертих «Берестейських читань». Львів, Луцьк, Київ, 2-6 жовтня 1995 р.” / За ред. Бориса Ґудзяка, Олега Турія. – Львів, 1997.
Віра і розум – двоє крил людського духу. Матеріали колоквіуму по енцикліці Папи Римського Івана Павла II “Віра і розум”. – Київ: Світ знань, 2001.
Йозеф Гьофнер, Кардинал. “Християнське суспільне вчення”. Львів: Свічадо, 2002.
Володимир Денисенко. “Єзуїтські школи та їхній вплив на розвиток духовної освіти в Україні” // “Пам’ять століть” – 2006. – № 5 (62). – С. 173-176.
“Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті. Матеріали Других «Берестейських читань». Львів, Дніпропетровськ, Київ, 1-6 лютого 1995 р.” / За ред. Бориса Ґудзяка, Олега Турія. – Львів, 1996.
Олександр Доброєр. “Католицька Церква в Україні: 2001-й рік: Статистика, аналіз, коментарі”. Київ, 2001.
Іван Павло ІІ. “Переступити поріг надії”. Київ; Львів: Кайрос-Свічадо, 1995.
Історія релігій в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – Київ, 1999.
“Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління. Матеріали Перших «Берестейських читань». Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1-6 жовтня 1994 р.” / За ред. Бориса Ґудзяка, Олега Турія. – Львів, 1995.
Єленський В.Є. Релігія після комунізму. – К., 2003.
“Катехизм Католицької Церкви”. Львів, 2002.
О. Вітольд-Йосиф Ковалів, “Сім’я та суспільство в соціальній науці Церкви” // “Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції” кн. 2. – Острог, 1996. С. 195-200.
Руслан Коханчук. “Становлення концепції «справедливої війни» в католицизмі” // „Людина і світ” 2004. – Ч. 1 (520). – С. 10-15.
Литвинов В.Д. “Католицька Русь (Внесок українців католицького віросповідання в духовну культуру України ХVI ст.). Історико-філософський нарис”. – Київ, Духовні скарби України, 2005.
Макаров А. Світло українського бароко. – Київ, 1994.
“Міжнародна конференція: виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: збірник наукових праць” / Острог, 1997.
“Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви: Матеріали наук. сес., організованої у Познані 13-14. ІХ. 1994 р. секцією викл. літургіки при Комісії Єпископату Польщі” / Ред. Єжи Юзеф Копець; [Пер. Н. Николин]. – Львів: Монастир Монахів Студійс. Уставу: Вид. відд. “Свічадо”, 1998.
Костянтин Морозов OFMCap. “Абетка католика”. – Вінниця, 2004.
Володимир Осадчий. “Католицька Церква в Україні: Історичний нарис”. Луцьк-Люблін, 2001.
Падевський Станіслав. Світла минулого. – Харків : Слово між нами (ПП Сліж), 2003.
Поспішіл В. Д. Східне католицьке право згідно ККСЦ. – Львів: Свічадо, 1997.
Ричков П.А. Українська архітектурна спадщина товариства Ісуса: коротка антологія. // Архітектурна спадщина України, 2002 р., т. 5, с. 169-195.
Кардинал Йосиф Сліпий. “Історія Вселенської Церкви на Україні”. Т. IV – ч. 1. Рим, 1996. (“Твори Патріярха і кардинала Йосифа”. Т. XVIII. Рим, 1996).
Ульянівський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. у 3 кн. К.: Либідь, 1994.
Поліна Федоренко. “Іоанн Павло ІІ та його роль в історії Європи ХХ століття” // “Сучасність”, 2006, ч. 10 (546) від жовтня 2006 р. – с. 70-76.
О. Юрій Федорів. “Історія Церкви в Україні”. Львів, 2001.
Тетяна Шевченко. “Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI – середини XVII ст.”. – Львів, 2005. 
Андрій Юраш. “Папа Іоанн Павло ІІ”. Харків, 2005.
Яроцький П. Соціальна доктрина католицизму // “Філософська та соціологічна думка”. – 1992. – № 8. 

 

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9080590

Statystyki

Zegar