Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Duchowa sylwetka Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby

T. 14 О. Ієронім Варахім OFM Cap., “Духовний силует Слуги Божого О. Серафима Кашуби OFM Cap.”, Білий-Дунаєць – Остріг, 2000; O. Hieronim Warachim OFM Cap., “Duchowa sylwetka Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby”, Biały Dunajec – Ostróg 2000.
 Kolejna dwujęzyczna, ukraińsko-polska, pozycja przybliżająca postać Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby, tym razem od strony duchowej w rodzinie, Kościele i zakonie kapucynów. Autor dokonał refleksji nad szczególnymi cnotami kandydata na ołtarze, nad jego posłuszeństwem, ubóstwem i czystością. Szczególnie wyraźnie widać w postaci Sługi Bożego oddanie się Bożej Opatrzności, kult Matki Bożej i Świętych Pańskich oraz jego pamięć o zmarłych. Z języka polskiego na ukraiński książeczkę przełożyła Władysława Krynicka.

Духовний силует Слуги Божого О. Серафима К

T. 14 О. Ієронім Варахім OFMCap., “Духовний силует Слуги Божого О. Серафима Кашуби OFMCap.”, Білий-Дунаєць – Остріг 2000.
 Чергова двомовна, українсько-польська, книжка, яка наближає постать Слуги Божого О. Серафима Кашуби, цього разу з духовного боку в родині, Церкві й чині капуцинів. Роздуми автора над особливими чеснотами кандидата на вівтарі: послушенством, убогістю і чистотою. Особливо виразно видно в постаті Слуги Божого віддання Божому Провидінню, пошану Матері Божої і Господніх Святих, а також його пам’ять про померлих. З польської мови на українську переклала Владислава Криницька.

Modlitwa o kanonizację

MODLITWA O KANONIZACJĘ
Sł. B. O. Serafina Kaszuby

Boże, Ojcze miłosierny, któryś nas uczynił dziećmi swoimi, spraw, by Twój sługa Serafin Kaszuba, kapłan z zakonu kapucynów został przez Kościół ogłoszony świętym. On całe życie swoje poświęcił ofiarnej pracy, by Twoim dzieciom prześladowanym za wiarę nie brakło światła Ewangelii i łask sakramentów świętych. Przez jego wstawiennictwo proszę Cię, udziel mi łaski, której obecnie tak bardzo potrzebuję... Szczególnie zaś proszę Cię o to, bym podobnie jak O. Serafin we wszystkim zdawał się na Twoją Opatrzność i nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia powtarzał: “Ojcze, nie moja, lecz Twoja niech się stanie wola!” Proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.

(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...)

Za zgodą stolicy Apostolskiej Zakon Kapucynów stara się o kanonizację O. Serafina Kaszuby. Zachęca się wiernych, by w swoich potrzebach zanosili swe modły do Boga przez wstawien-nictwo O. Serafina i o łaskę ogłoszenia go świętym.
O otrzymanych łaskach prosimy napisać na adres:

Wicepostulator sprawy kanonizacyjnej
O. Serafina Kaszuby, ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków.

Molytwa pro kanonizaciju

МОЛИТВА   ПРО   КАНОНІЗАЦІЮ
Слуги Божого О. Серафима Кашуби

 Боже, милосердний Отче, котрий нас вчинив своїми дітьми, вчини, щоб Твій слуга Серафим Кашуба, священик з ордену капуцинів, був проголошений Церквою святим. Він усе своє життя присвятив жертовній праці, щоб Твоїм дітям, переслідуваним за віру, не забракло світла Євангелії та благодатей святих таїнств. За його заступництвом прошу Тебе, вділи мені благодаті, якої нині так сильно потребую... А особливо прошу Тебе про те, щоб подібно, як О. Серафим, у всьому покладався на Твоє Провидіння і навіть у найважчих життєвих ситуаціях повторював: “Отче, не моя, лише Твоя, нехай станеться воля!”. Про це прошу Тебе в ім’я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.

(Отче наш; Радуйся, Маріє; Слава Отцю...)

 За згодою Апостольської столиці Орден Капуцинів старається про канонізацію О. Серафима Кашуби. Заохочує вірних, щоб у своїх наміреннях заносили свої молитви до Бога за заступництвом О. Серафима Кашуби і про благодать проголошення його святим.
 
Про отримані благодаті просимо написати за адресою:

Wicepostulator sprawy kanonizacyjnej
O. Serafina Kaszuby, ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków.

Książka w internecie

Książka ta w całości dostępna jest w internecie pod adresem:

http://www.vesna.org.ua/txt/pub/kachuba.doc

W postaci tradycyjnej książkę można zamawiać pod następującymi adresami:

– Ośrodek „Wołanie z Wołynia” skr. poczt. 9, 34-520 Poronin
– „Волання з Волині” вул. Кардашевича, 1; 35800 м. Остріг, Рівненська обл., Україна
– pocztą elektroniczną: kovaliv@ostroh.uar.net
– lub za pomocą internetu http://www.ostrog.blox.pl
Poza kilkoma wypadkami, nie prowadzimy sprzedaży w księgarniach ani poprzez hurtownie.

Nasze strony w internecie:
http://www.wolanie.com 
http://www.ostrog.blox.pl
http://www.karaganda.blox.pl
http://www.wolynskislownikbiograficzny.blox.pl

Autorów, księgarzy, bukinistów i hurtowników
zapraszamy do współpracy!
 

"Oto jestem"

OTO   JESTEM
Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

„Oto jestem” – takie słowa wyrzekł, gdy przyjął święcenia kapłańskie. Na prymicyjnym obrazku umieścił zaś słowa św. Pawła „Mnie żyć jest Chrystus”. Te słowa były zapowiedzią tego, co G0 potem spotykało w codziennym życiu. Okres wojny domagał się od niego całkowitej ofiary z siebie. Dzielił niedolę wygłodniałych tułaczy, usługiwał chorym, grzebał umarłych, mordowanych w bestialski sposób, swoich parafian. W tych trudnych chwilach powtarzał zawsze „Najważniejsze, by się nie rozminąć z wolą Bożą”.

Ojciec Serafin, Alojzy Kaszuba urodził się we Lwowie w 1910 roku. Do Zakonu Kapucynów wstąpił w roku 1928. Po nowicjacie odbył seminaryjne studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1933 roku. Tytuł magistra filozofii zdobył na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie wybuchu II wojny światowej był we Lwowie. Na własną prośbę jesienią 1940 roku udał się na Wołyń. Tam na rozległym terenie pozbawionym kapłanów, w bardzo trudnych i niebezpiecznych warunkach służył wiernym swą duszpasterską posługą. W 1958 roku tamtejsze władze zabroniły mu posługi kapłańskiej. Wobec te-go o. Serafin rozpoczął ukrytą posługę duszpasterską z narażeniem życia.
Do 1963 roku nieustannie ścigany przez wrogów religii jako wędrowny apostoł „w głodzie i chłodzie, w fizycznym umęczeniu, w bólu nad niedolą ludzi oczekujących Boga, którego nie miał kto im przynieść” służył wiernym od Odessy aż po Dźwińsk. Od 1963 ro-ku stał się wędrownym duszpasterzem na terenach Ukrainy, Kazachstanu i Syberii. O tych wydarzeniach i o stosunku o. Serafina do Eucharystii, Matki Najświętszej, świętych i zmarłych można przeczytać w książeczce o. Hieronima Warachima OFMCap pt. „Duchowa sylwetka sługi Bożego o. Serafina Kaszuby OFMCap”. Tę dwujęzyczną pozycję. którą ubogacają fotografie z życia kapłana, można nabyć w Ośrodku „Wołanie z Wołynia”: skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska.

Anna Jagodzińska

[„Nasz Dziennik” (Warszawa) nr 171 (757) z 24 lipca 2000 r., s. 6.]

 

“Ось я”

ОСЬ   Я
Слуга Божий о. Серафим Кашуба

 “Ось я” – такі слова вирік, коли прийняв ієрейські свячення, а на приміційній іконці розмісив слова св. Павла: “Для мене життя – Христос”. Ці слова були заповіддю того, що Йому потім траплялося в щоденному житті. Період війни вимагав від нього цілковитої офіри від себе. Ділив недолю зголоднілих блукачів, служив хворим, хоронив померлих своїх парафіян, по-звірячому помордованих. У ті важкі хвилини завжди повторював: “Найважливіше те, щоб не розминутися з Божою волею”.
 
 Отець Серафим Кашуба народився у Львові в 1910 році. До Ордену Капуцинів вступив у 1928 році. Після новіціяту навчався в семінарії на філософсько-теологічному факультеті в Кракові. Ієрейські свячення отримав у 1933 році. Титул магістра філософії отримав на факультеті філософії Яґеллонського Університету в Кракові. Під час вибуху Другої світової війни був у Львові. На власне прохання восени 1940 року відправився на Волинь. Там на розлогому терені, позбавленому священиків, у дуже важких і небезпечних умовах служив вірним своєю душпастирською послугою. У 1958 році тодішня влада заборонила йому виконувати священицькі послуги. У зв’язку з цим о. Серафим, із загрозою для життя, почав виконувати приховану душпастирську послугу.
 До 1963 року, безупинно переслідуваний ворогами релігії, як мандрівний апостол “у голоді й холоді, у фізичному виснажені, в уболіванні над недолею людей, котрі очікують Бога, котрого не було кому їм принести”, служив вірним від Одеси аж до Дзвінська. Від 1963 року став мандрівним душпастирем на теренах України, Казахстану і Сибіру. Про ці події і про відношення о. Серафима до Євхаристії, Пресвятої Матері, святих і померлих можна прочитати в книжці о. Ієроніма Варахіма OFMCap під заголовком “Духовний силует слуги Божого о. Серафима Кашуби OFMCap”. Цю двомовну позицію, яку збагачують знімки з життя священика, можна придбати у видавництві “Волання з Волині”.

Анна Яґодзінська

[“Наш Щоденник” (Варшава) ч. 171 (757) від 24 липня 2000 р., стор. 6]

З польської переклала
Владислава Криницька


 

Święta

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8956033

Statystyki

Zegar