Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Okładka

S. I Okładki

Słowo wstępne

Słowo wstępne

 

            „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego” (1 Kor 1, 23) – słowa św. Pawła – Apostoła Narodów skierowane do Koryntian dotykają tajemnicy mądrości Boga, któremu spodobało się przez głupstwo głoszenia Słowa zbawić wierzących (por. 1 Kor 1, 21). Chrystus Pan, który na to się narodził i przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie (por. J 18, 37) właśnie z wysokości krzyża zdemaskował dwa rajskie kłamstwa szatana, że Bóg nie kocha człowieka i że grzech nie przynosi śmierci. Dopiero w Chrystusie ukrzyżowanym możemy na nowo odkryć prawdę o Bogu i człowieku, dotknąć głębi Bożej miłości do nas oraz przeczuć zło grzechu, który nas niszczy.

            Ksiądz Biskup Jan Olszański, kapłan a następnie pasterz odradzającej się po latach komunistycznego zniewolenia diecezji kamieniecko-podolskiej całym swoim życiem głęboko wniknął w Misterium Crucis. Właśnie dzięki temu promieniował wprost dobrocią Ojca Niebieskiego, pokorą Chrystusa Pana i radością Ducha Świętego. To z umiłowania Chrystusowego Krzyża wypływały jego głęboka prostota i uwielbienie przejawiające się zarówno na modlitwie do Boga jak też w odniesieniu do ludzi.

Wszelkie wysiłki i starania podejmowane w tym celu aby przybliżyć Jego osobę, życie i dzieło ludziom różnych środowisk jawią się więc jako godne wsparcia i uznania. Podjęta przez Ks. Dr Jarosława Rudego refleksja dotycząca teologii krzyża w pasterskiej posłudze wiary bpa Jana Olszańskiego jest pierwszą poważniejszą próbą głębszego spojrzenia na Osobę tego niezwykłego Pasterza w kontekście głoszonego przezeń słowa Bożego i świadectwa z którego ono wynikało.

Rzeczywistość Chrystusowego krzyża od dzieciństwa dotykała wszystkich momentów jego życia, kształtowała postawy, przenikała otaczającą go teraźniejszość i wskazywała drogi zbawienia. Na zewnątrz przejawiała się w dojrzałej pobożności pasyjnej oraz przepowiadaniu prawd ewangelicznych. Kontemplując sens paschalnych misteriów męki, śmierci krzyżowej i zmartwychwstania Syna Bożego dostrzegał zarówno ich wymiar zbawczy jak też eklezjo twórczy. Wyraźnie wskazywał na skutki śmierci krzyżowej przejawiające się w zbawczej mocy sakramentów świętych oraz otwarciu drogi do życia wiecznego.

W codziennym życiu chrześcijanina Biskup Olszański w tajemnicy krzyża Zbawiciela ukazywał wartość ludzkiego cierpienia a zwłaszcza mądrość i moc Bożą prowadzącą do prawdziwego zwycięstwa. Jako drogę prowadzącą do zjednoczenia z Ukrzyżowanym Panem wskazywał modlitwę, post, umartwienia, uczynki miłosierdzia, rekolekcje i czytanie Pisma Świętego. Najdoskonalszy wzór człowieka zjednoczonego z Chrystusem Ukrzyżowanym widział w Najświętszej Maryi Pannie – współcierpiącej z Synem. Ją też wybrał dla siebie jako najpewniejszą Przewodniczkę na drodze pójścia za Chrystusem. Na Nią również wskazywał wiernym, szukającym wzoru do naśladowania w swoim życiu.

Wdzięczni jesteśmy za trud podjęty przez ks. Dr Jarosława Rudego i wspierających go osób w przygotowanie niniejszej publikacji. Szczególnie cenne w niej jest to, że czytając jej stronice usłyszymy na nowo głos Biskupa Jana. Doświadczymy też ponownie Jego zatroskania o nasze zbawienie a zwłaszcza odkryjemy w głoszonej przez Niego Tajemnicy Krzyża naszą drogę do nieba. Autor włożył bowiem wiele wysiłku aby odszukane, opracowane i przybliżone nam teksty źródłowe, przemówiły do nas swoją głębią, żarliwością i prostotą tego Chrystusowego Dobrego Pasterza.

Bp Jan Niemiec

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312483

Statystyki

Zegar