Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Ankieta dla WSB

Osoby związane z Wołyniem prosimy o zapełnienie niniejszej ankiety i przesłanie jej na adres: 
ks. Witold Józef Kowalów 
Ośrodek „Wołanie z Wołynia” 
skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska 

lub e-mail: vykovaliv@gmail.com  

Ankieta dla „Wołyńskiego Słownika Biograficznego”

1. Nazwisko i imię (imiona) _____________________________________
2. Nazwisko panieńskie _________________________________________
3. Używane pseudonimy i kryptonimy (gdzie, kiedy) __________________
_____________________________________________________________
4. Dokładna data i miejsce urodzenia (w przypadku wsi i mniej znanych miasteczek podać gminę i powiat lub większe miasto w okolicy). _________
______________________________________________________________
5. Ostatni adres _________________________________________________
6. Ewentualne poprzednie miejsce zamieszkania (daty) __________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki _______________________
______________________________________________________________
8. Zawód lub zajęcie ojca. i ewentualnie matki ________________________
______________________________________________________________
9. Ewentualne dane o dalszej rodzinie lub dodatkowo o rodzicach _________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Wykonywany zawód lub zajęcie _________________________________ 
11. Ostatnie miejsce pracy _________________________________________
dla emerytów – od kiedy na emeryturze ______________________________ 
12. Ostatnie zajmowane stanowisko _________________________________
13. Przebieg pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Wołynia
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
14. Wykształcenie _______________________________________________
15. Stopień i tytuł naukowy _______________________________________
16. Ukończenie szkoły (nazwy – miejsca – daty) _______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
17. Dla ekspatriantów – data wyjazdu z Wołynia miejsce osiedlenia się w Polsce
______________________________________________________________
18. Przynależność do organizacji twórczych, naukowych i innych (daty) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
19. Przebieg działalności społecznej (politycznej) – daty ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
20. Ważniejsze osiągnięcia zawodowe (twórcze) – daty _________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
21. Drukowane prace literackie i naukowe, wystawy indywidualne, nagrania archiwalne (tytuły miejsce, data)____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
22. Książki artykuły filmy audycje rtv dotyczące życia i twórczości ankietowanego (rodzaj publikacji, autor, tytuł, wydawnictwo lub wytwórnia, daty) _________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
23. Nagrody i odznaczenia (daty, przez kogo nadane) ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
24. Stan rodzinny: imię i nazwisko, ewent. nazwisko panieńskie współmałżonka
______________________________________________________________
Data zawarcia związku małżeńskiego ________________________________ 
Imiona i daty urodzenia dzieci ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
25. Zawód i zajęcie współmałżonka _________________________________ 
i ewent. dzieci __________________________________________________
26. W przypadku powtórnego zamążpójścia (ożenku) – dane dotyczące drugiego związku małżeńskiego ___________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
27. Działalność kombatancka ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
28. Inne dane i uzupełnienia _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
29. Propozycje i uwagi do redakcji WSB _____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________


____________________
(podpis ankietowanego)


_____________________________
(miejsce i data wypełnienia ankiety)

Instrukcja dla autorów haseł biograficznych „Wołyńskiego Słownika Biograficznego” – zob. „Wołanie z Wołynia” nr 2 (51) z marca-kwietnia 2003r., s. 8-9.

Instrukcja dla autorów haseł biograficznych WSB

WOŁYŃSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
W celu rozwinięcia naszej działalności dokumentacyjnej zwracamy się do wszystkich, którym drogi jest Wołyń jeszcze w dwóch sprawach: 1. Pragniemy opracować „Wołyński Słownik Biograficzny” (dalej: WSB) – dlatego prosimy o biogramy wybitnych osób związanych z Wołyniem. 2. Bardzo prosimy o przesyłanie wycinków i kopii artykułów nt. Wołynia z prasy lokalnej, zwłaszcza z tzw. Ziem Odzyskanych. 

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
HASEŁ BIOGRAFICZNYCH WSB

1. Biogramy występują w WSB pod nazwiskiem (lub imieniem, zgodnie z przyjętymi zwyczajami), wyjątkowo tylko pod pseudonimem, do którego od-syła się od nazwiska. 
 2. Główka hasła biograficznego obejmuje: 
a) nazwisko (lub imię) i jego ewentualne odmienne formy,
b) imiona, w liczbie najwyżej dwóch, z wyróżnieniem imienia używa-nego, jeśli nie stoi na pierwszym miejscu,
c) tytuły rodowe i określenia kultowe,
d) daty dzienne oraz miejsca urodzenia i śmierci. Zaznacza się hipotetyczność czy sporny charakter tych elementów, przy czym dopusz-czalna jest alternatywność informacji. Niewielkie miejscowości opatruje się bliższym określeniem (kraj, prowincja, jednostka adm., bliskość większego ośrodka itp.)
e) zwięzłą definicję, podającą dziedziny działalności, niekiedy po-zycję w danej dziedzinie (np. twórca teorii...), jeśli zależy nam na szczególnym zaakcentowaniu motywu wprowadzenia biogramu do WSB. 
 3. Zasadniczym elementem hasła biograficznego jest działalność, nie życiorys, i na nim położony być musi główny nacisk. 
 4. W hasłach większych uwzględnia się środowisko społeczne, z którego wywodzi się dana postać, oraz posiadane wykształcenie wyższe lub specjalistyczne. Nie podaje się kolejno zdobywanych stopni naukowych. 
 5. Podaje się profesurę wyższej uczelni (z datami), ewentualnych mist-rzów, jeśli wywarli zasadniczy wpływ na działalność danej postaci, oraz szczególnie wybitnych uczniów.
 6. Nie podaje się (poza przypadkami szczególnymi, wyznaczonymi każdo-razowo przez indywidualny charakter biogramu) kolejnych miejsc zamieszka-nia, okoliczności śmierci, odznaczeń, tytułów honorowych, także doktoratów honoris causa.
 7. Z nagród podaje się Nobla oraz najważniejsze inne, zwłaszcza kato-lickie. 
 8. Świętym i błogosławionym podaje się daty beatyfikacji, kanonizacji. ewentualnie dopuszczenia kultu, oraz najważniejsze miejsca kultu. 
 9. Bibliografia podmiotowa występuje zasadniczo w tekście hasła. Nie podajemy pełnego wykazu dzieł, uwzględniając jedynie ważniejsze, w pro-porcji zależnej od rozmiarów hasła. Pozycje drukowane w czasopismach podaje się tylko wyjątkowo, jeśli mają szczególną wagę. 
 10. Przy pozycjach bibliograficznych w tekście hasła podaje się tytuł dzieła i datę jego pierwodruku. W przypadku znacznie rozszerzonego lub gruntownie zmienionego kolejnego wydania, podajemy dodatkowo jego datę (ewentualnie zmieniony tytuł) z zaznaczeniem: wyd. zmienione, czy rozszerzone. Jeśli istnieje przekład polski, podaje się po oryginalnym tytule dzieła i dacie edycji oryginalnej tytuł, miejsce i rok wydania polskiego, przy czym uwzględnia się datę pierwodruku polskiego. Analogicznie infor-muje się o ważnych edycjach obcojęzycznych prac autorów polskich. 
11. Nie przewiduje się żadnych przypisów do haseł. Lokalizację cytatów podaje się w nawiasie, po zakończeniu cytatu.

BIBLIOGRAFIA POZA TEKSTEM HASŁA

1. Z bibliografii podmiotowej poza tekstem hasła umieszcza się jedynie dzieła zebrane oraz obszerne wybory o charakterze przeglądu twórczości. Z dzieł zebranych podaje się w zasadzie jedną edycję, o charakterze możliwie krytycznym. W przypadku kilku edycji naukowych zbliżonej wartości, podaje się najpóźniejszą. 
 2. Bibliografio przedmiotowo opatruje się wszystkie biogramy oraz ha-sła rzeczowe. 
 3. Bibliografia przedmiotowa ma charakter selektywny. Uwzględnia po-zycje podstawowe, prezentujące aktualny stan badań, i poza hasłami najobszerniejszymi ogranicza się do kilku pozycji uszeregowanych wg chronologii. W przypadku równorzędności, pierwszeństwo przyznaje się pozycjom dostępnym w języku polskim. 
 4. Bibliografia przedmiotowa obejmuje zasadniczo tylko opracowania: uwzględnienie źródeł dopuszczalne jest przy biogramach postaci, o których dotychczas nie pisano. 
 5. Bibliografia przedmiotowa uwzględnia druki zwarte i pozycje w cza-sopismach. Uwzględnia się w miarę potrzeby wstępy, postawia, pozycje zamieszczone w publikacjach zbiorowych.
 6. W bibliografii przedmiotowej podaje się autora (imię i nazwisko), tytuł, miejsce i rok wydania (pierwszego i ostatniego) oraz jego numer kolejny. Podaje się stronice (od - do) w publikacjach z czasopism i dzieł zbiorowych. 
 7. Podaje się w bibliografii przedmiotowej pierwodruk i najnowsze wydanie. 
 8. Przy pozycji przełożonej na język polski podaje się w bibliografii przedmiotowej jej tytuł oryginalny oraz w nawiasie tytuł, miejsce i rok wy-dania polskiego. 

[„Wołanie z Wołynia” nr 2 (51) z marca-kwietnia 2003r., s. 8-9.] 


Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8924731

Statystyki

Zegar