Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Kresowa Ksiega Sprawiedliwych (PL)

“Wśród książek”

KRESOWA KSIĘGA SPRAWIEDLIWYCH*

Nacjonaliści ukraińscy dokonali eksterminacji ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, które znalazły się pod okupacją sowiecką i niemiecką. Do pojedynczych napadów oraz rzezi na masową skalę doszło w kilku tysiącach miejscowości. Zginęło tam, według różnych szacunków, od 100 tys. do 200 tys. osób.

Korzystając z zachowanych relacji świadków, w książce odnotowano wydarzenia w 500 miejscowościach (na terenie województw: wołyńskiego, poleskiego, tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, rzeszowskiego i lubelskiego), w których z rąk OUN-UPA poniosło śmierć blisko 20 tysięcy Polaków. Część skazanych na zagładę polskich mieszkańców otrzymała pomoc humanitarną ze strony ukraińskich sąsiadów, zazwyczaj członków rodzin mieszanych, krewnych lub przyjaciół, czasem nieznajomych, kierujących się chrześcijańską miłością bliźniego, w sporadycznych przypadkach – także ze strony katów.

Zachowani we wdzięcznej pamięci ocalonych Ukraińcy – główni bohaterowie tej książki (ponad 1300 osób, niestety częstokroć anonimowych) zasłużyli na zaszczytne miano “sprawiedliwych” i na publiczne uhonorowanie, ponieważ z narażeniem życia, indywidualnie, a nawet całymi rodzinami, przeciwstawili się czynnie ludobójstwu. Ostrzegali przed napadem, udzielali schronienia, wskazywali drogi ucieczki, zaopatrywali w żywność i ubranie, przewozili w bezpieczne miejsce, do lekarza czy szpitala, przyjmowali pod opiekę, a nierzadko na długoletnie wychowanie sieroty po zamordowanych, odmawiali wykonania rozkazu zabicia członka własnej rodziny – np. żony lub męża – narodowości polskiej. Dzięki aktom solidarności i miłosierdzia ocalały zarówno pojedyncze osoby, jak i całe wsie (łącznie ponad 2,5 tysiąca osób). Kilkuset Ukraińców wykonawcy “akcji antypolskiej” ukarali śmiercią, uważając udzielanie pomocy “Lachom” za zdradę ukraińskich ideałów narodowych.


Autor prosi czytelników o nadsyłanie uwag i uzupełnień pod adresem:

Romuald Niedzielko

Instytut Pamięci Narodowej

00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28

Kontakt telefoniczny: 0-22 431-83-73

e-mail: romuald.niedzielko@ipn.gov.pl

 

_______________

* “Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA”, opracował Romuald Niedzielko, Warszawa 2007, 223 s., cena 25,00 zł (seria: “Studia i materiały”, t. 12).

[“Wołanie z Wołynia” nr 3 (82) z maja-czerwca 2008 r., s. 46-47.]

 

Rubiżna Knyha Pravednykiv (UA)

РУБІЖНА КНИГА ПРАВЕДНИКІВ*

Українські націоналісти вчинили екстермінацію польського населення, яке проживає на Східних теренах Рубежів, що опинилися під совєтською і німецькою окупацією. До поодиноких нападів, а також масової різні дійшло в кількох тисячах місцевостей. Загинуло там, за різними підрахунками, від 100 тис. до 200 тис. осіб.

Використовуючи спогади свідків, які збереглися, у книжці занотовані події у 500 місцевостях (на теренах Волинського, Тернопільського, Львівського, Станіславівського, Ряшівського та Люблінського воєводств), в яких від рук ОУН-УПА смерть понесли близько 20 тис. поляків. Частина приречених на загибель польських мешканців отримала гуманітарну допомогу від українських сусідів, за звичай членів мішаних родин, рідних та приятелів, інколи незнайомих, котрі керувалися християнською любов’ю до ближнього, у деяких випадках – також із боку катів.

Збережені у вдячній пам’яті вцілілих українці – головні герої цієї книжки (понад 1300 осіб, на жаль, дуже часто анонімних) заслужили на почесне звання “справедливих” і на суспільне вшанування, тому що наражаючись на небезпеку для життя, індивідуально, і навіть цілими родинами, дієво протистояли людовбивству. Попереджали про напади, переховували, вказували дорогу для втечі, забезпечували їжею і вбранням, перевозили в безпечне місце, до лікаря чи шпиталю, приймали під опіку, і часто брали на довголітнє виховання сироту, батьків якої вбили, не погоджувалися виконати наказ вбити члена власної родини – наприклад, дружину чи чоловіка – польської національності. Завдяки актам солідарності та милосердя вціліли поодинокі особи, а також і цілі села (разом більше 2,5 тисяч осіб). Кілька сотень українців – виконавці “антипольської акції” покарали смертю, вважаючи надавання допомоги “ляхам” зрадою українських національних ідеалів.

Автор просить читачів надсилати зауваження і доповнення за адресою:

Romuald Niedzielko

Instytut Pamięci Narodowej

00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28

Телефон: +380 (22) 431-83-73

e-mail: romuald.niedzielko@ipn.gov.pl

 

_______________

* “Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA”, opracował Romuald Niedzielko, Warszawa 2007, 223 s., cena 25,00 zł (seria: “Studia i materiały”, t. 12).

[“Волання з Волині” ч. 3 (82) від травня-червня 2008 р., 46-47 стор.]

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312503

Statystyki

Zegar