Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Kapłan, redaktor, uczony (PL)

ks. Witold Józef Kowalów

KAPŁAN, REDAKTOR, UCZONY

Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kapłan okolicznych wiosek i miasteczek, redaktor czasopisma “Wołanie z Wołynia”, członek rzeczywisty Żytomierskiego Towarzystwa Nauko-Krajoznawczego Badaczy Wołynia, wykładowca Narodowego Uniwersytetu “Akademia Ostrogska” i po prostu człowiek wielkiej duszy – to tylko niewielka cząstka słów, którymi możemy scharakteryzować ks. Witolda Józefa Kowalowa.

Swego czasu wybrał on nielekką drogę kapłaństwa, i od tego czasu niestrudzenie pracuje bez bojaźni biorąc na siebie coraz bardziej złożone obowiązki. Ziemia Wołyńska stała bliską księdzu przez ostatnie 16 lat. I chociaż rzadko kiedy współcześni mogą w pełni ocenić rezultaty działalności tych, którzy mieszkają obok, Wołynianie i Polacy wdzięczni są oddanej pracy ks. Witolda. Dzisiaj popatrzmy na niego, jak na badacza Wołynia. I raczej należałoby napisać z wielkiej litery Badacza. Dlatego że pisząc o rezultatach poznania przez niego historii i współczesności tego regionu trudno będzie umieści wszystko na stronicach niewielkiego przeglądu. Od 1997 r. ks. Kowalów zbiera tych, których interesuje historia Wołynia i jej duchowość, wokół dwumiesięcznika “Wołanie z Wołynia”. Ale na tym on nie zatrzymał się zapoczątkował i aktywnie kontynuuje wydawanie serii książkowej “Biblioteka «Wołania z Wołynia», z których możemy dowiedzieć się o wspomnieniach o. Remigiusza Kranca, o łuckich i kijowskich biskupach, życiu oddanych kapłanów o. Serafina Kaszuby, ks. Władysława Bukowińskiego, bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, historii Ostroga, perły poezji Wołynian i Polaków, szczególnie Juliusza Słowackiego i o nim.

Niedawno w Krakowie zakończył się proces Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego do którego znaczny wkład wniósł ks. Kowalów. Przez niego została wydana część spuścizny księdza pt. “Do moich przyjaciół” (znana bardziej pod tytułem Wspomnienia z Kazachstanu), a także świadectwa o tym kapłanie w dwóch częściach pt. Spotkałem człowieka”.

Dlatego możemy stwierdzić, że zasłużonym jest fakt nagrodzenia w dniu 25 listopada 2007 r. przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” (m. Warszawa) ks. Witolda Józefa Kowalowa złotym medalem za wszechstronną działalność na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju, a w szczególności na Ukrainie oraz za popularyzowanie kultury i tradycji polskich.

Wydarzenie wielkiej wagi odbyło się w ostrogskim kościele parafialnym w dzień odpustu parafialnego naszej parafii ku czci św. Antoniego 13 czerwca 2008 roku: przedstawiciele Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie pani Teresa Dutkiewicz i pan Mieczysław Maławski uroczyście wręczyli ks. Witoldowi Józefowi wyżej wspomnianą nagrodę i Dyplom Uznania z okazji wieloletniej pracy duszpasterskiej, owocnej działalności kulturalnej, oświatowej i wydawniczej na rzecz społeczności polskiej i ukraińskiej Ostroga i Ziemi Wołyńskiej z życzeniami opieki Bożej, szacunku i miłości wiernych, zdrowia, twórczych pomysłów, osiągnięć na polu naukowo-badawczym. Wręczenie odbyło się w obecności parafian i gości z okolicznych miast i wsi w kościele na zakończenie odpustowej Mszy świętej.

Data wręczenia została wybrana dosyć symbolicznie. Właśnie 13 czerwca 1992 r. ks. Witold Józef Kowalów przybył do naszej parafii od razu po święceniach prezbiteratu i pracuje tutaj do dnia dzisiejszego. Z okazji 16. rocznicy duszpasterzowania w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu p. Włodzimierz Filarowski w imieniu parafian szczerze podziękował księdzu za jego niestrudzoną pracę na niwie swej służby Bogu i ludziom.

Oprócz tego, Dyplomami za aktywną działalność w redakcji czasopisma Wołanie z Wołynia” i na rzecz odrodzenia i rozwoju kultury polskiej na Ziemi Ostrogskiej zostali nagrodzeni: Włodzimierz Filarowski, Irena Androszczuk, Inna Szostak i Ludmiła Poliszczuk.

Służyć sprawie duchowości i wysokim ideałom wiary i prawdy, to życzenia, wypowiedziane w liście z okazji przyjęcia w poczet członków rzeczywistych Żytomierskiego Naukowo-Krajoznawczego Towarzystwa Badaczy Wołynia przez doktora nauk ge0ograficznych, profesora i prezydenta Towarzystwa M.Ju. Kostrycę. – «Wołanie z Wołynia» godnie reprezentuje krajoznawstwo religijne Wołynia od czasów dawnych do dnia dzisiejszego”.

Inna Szostak

kandydat nauk historycznych

docent Narodowego Uniwersytetu

“Akademia Ostrogska”

[“Wołanie z Wołynia” nr 3 (82) z maja-czerwca 2008 r., s. 5-7.]

Kapłan, redaktor, uczony (UA)

o. Vitold-Yosyf Kovaliv

СВЯЩЕНИК, РЕДАКТОР, УЧЕНИЙ

Настоятель парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, священик околичних сіл і містечок, редактор часопису “Волання з Волині”, дійсний член Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, викладач Національного університету “Острозька академія” і просто людина великої душі – це та невеличка частка слів, якими можемо охарактеризувати о. Вітольда-Йосифа Коваліва.

Свого часу він обрав нелегкий шлях священства, і з тих пір невтомно працює, без остраху беручи на себе все складніші обов’язки. Волинська земля стала близькою отцю ось уже останні 16 років. І хоча рідко коли сучасники можуть вповні оцінити результати діяльності тих, хто живе поруч, волиняни і поляки вдячні самовідданій праці о. Вітольда. Сьогодні подивимося на нього як на дослідника Волині. І, мабуть, гідно було б написати з великої літери Дослідника. Тому що, пишучи про результати вивчення ним історії та сучасності цього краю, важко буде вмістити усе на сторінках невеликого огляду. З 1997 року о. Ковалів громадить тих, кого хвилює історія Волині та її релігійності, навколо двомісячника “Волання з Волині”. Але на цьому він не зупинився – започаткував і активно продовжує видавати серію книг Бібліотека “Волання з Волині”, з яких ми можемо дізнатися про спогади о. Р. Кранца, про луцьких та київських єпископів, життя відданих священиків о. С. Кашуби, о. В. Буковинського, о. З.-Щ. Фелінського, історію Острога, перлини поезії волинян і поляків, особливо Ю. Словацького і про нього тощо.

Нещодавно у Кракові завершився беатифікаційний процес Слуги Божого о. Владислава Буковинського, значний внесок в який зробив о. Ковалів. Ним було видано праці та листи отця “Do moich przyjaciół” та “Wspomnienia z Kazachstanu”, а також свідоцтва про священика у двох частинах – “Spotkałem człowieka” (“Зустрів людину”).

Тому, можемо стверджувати, що заслуженим є факт нагородження 25 листопада 2007 року Товариством “Wspólnota Polska” (м. Варшава) о. Вітольда-Йосифа Коваліва золотою медаллю за усесторонню діяльність на користь Полонії і поляків з-поза меж Польщі, а особливо в Україні, за популяризацію польської культури і традицій.

Подія великої ваги відбулася в острозькому парафіяльному костелі в день престольного празника нашої парафії св. Антонія 13 червня 2008 року: представники Федерації Польських Організацій в Україні пані Тереза Дуткевич і пан Мечислав Малавський урочисто вручили о. Вітольду-Йосифу вищезгадану нагороду і Почесний Диплом з нагоди “багаторічної душпастирської праці, плідних культурної, освітньої і видавничої діяльностей на користь польського та українського суспільства Острога і Волинської землі із побажаннями Божої опіки, пошани і любові вірних, здоров’я, творчих успіхів, осягнень на науково-дослідній ниві”. Вручення відбувалося за присутності парафіян і гостей з навколишніх міст і сіл у костелі на закінчення відпустової св. Меси.

Дата вручення була обрана досить таки символічно. Саме 13 червня 1992 року о. Вітольд-Йосиф прибув до нашої парафії відразу після ієрейських свячень і працює до сьогодні. З нагоди 16-ої річниці душпастирства в парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в Острозі п. Володимир Філяровський від імені парафіян щиро подякував отцю за його невтомну працю на ниві свого служіння Богові й людям.

Окрім цього, Дипломами за активну діяльність у редакції часопису “Волання з Волині” та розвитку польської культури на Острожчині були нагороджені Володимир Філяровський, Ірина Андрощук, Інна Шостак, Людмила Поліщук.

Служити справі духовності і високим ідеалам віри і правди, – це побажання, висловлені в листі з нагоди прийняття у дійсні члени Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині д-ром географічних наук, професором, президентом Товариства М.Ю. Костриці. – «Волання з Волині» гідно репрезентує релігійне краєзнавство Волині від давніх часів до сьогодення”.

Інна Шостак

кандидат історичних наук

доцент Національного університету

“Острозька академія”

[“Волання з Волині ч. 3 (82) від травня-червня 2008 р., 5-7 стор.]

 

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9080567

Statystyki

Zegar