Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Konstanty Wasyl Ostrogski w historii Ukrainy i Europy (PL)

Narodowy Uniwersytet “Akademia Ostrogska”

Akademia Nauk Prawniczych

KSIĄŻĘ WASYL KONSTANTY OSTROGSKI

W HISTORII UKRAINY I EUROPY

W dniach 15-17 października 2008 r. jest planowane przeprowadzenie konferencji naukowej “Książę Wasyl Konstanty Ostrogski w historii Ukrainy i Europy”.

Prace konferencji planuje się przeprowadzić w następujących kierunkach:

1. Książę Wasyl Konstanty Ostrogski i jego doba: polityka, ekonomika, społeczeństwo;

2. Książę Wasyl Konstanty Ostrogski oraz rozwój oświaty i kultury;

3. Akademia Ostrogska w życiu religijnym i kulturalnym Ukrainy i Europy Wschodniej;

4. Postacie Akademii Ostrogskiej;

5. Biblia Ostrogska w kontekście kultury europejskiej;

6. Historiograficzne i źródłoznawcze problemy badania życia i działalności księcia Wasyla Konstantego Ostrogskiego.

Komitet Organizacyjny prosi o nadsyłanie do 10 czerwca 2008 r. zgłoszeń udziału w konferencji i tekstów wystąpień o objętości 8-10 stron (0,5-0,8 arkusza drukarskiego), złożonego w redaktorze Word w postaci pliku elektronicznego na dyskietce i wydruku. Odnośniki (przypisy) do źródeł i literatury prosimy robić w nawiasach kwadratowych odpowiednio do spisu wykorzystanych źródeł i literatury. W osobnym pliku należy podać dane osobiste: nazwisko, imię ojca, miejsce pracy i posada, adres i telefon.

Komitet Organizacyjny pozostawia za sobą prawo wyboru materiałów dla konferencji.

Koszty przejazdu uczestników pokrywa instytucja delegująca uczestnika konferencji.

Materiały prosimy nadsyłać na adres: Кралюку П.М. Національний університет «Острозька Академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл. 35800.

Telefony kontaktowe:

Petro Mychajłowycz Kraluk +380 (3654) 2-29-49 albo 2-33-42

Poczta elektroniczna: uosa@ukr.net  

Komitet Organizacyjny

[“Wołanie z Wołynia” nr 2 (81) z marca-kwietnia 2008 r., s. 12.]

Konstanty Wasyl Ostrogski w historii Ukrainy i Europy (UA)

Національний університет «Острозька Академія»

Академія правових наук

«КНЯЗЬ ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН ОСТРОЗЬКИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ»

Інформаційне повідомлення

15-17 жовтня 2008 р. планується проведення наукової конференцію «Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи».

Робота конференції планується за наступними напрямками:

1. Князь Василь-Костянтин Острозький та його доба: політика, економіка, суспільство;

2. Князь Василь-Костянтин Острозький та розвиток освіти і культури;

3. Острозька Академія в релігійному та культурному житті України та Східної Європи;

4. Постаті Острозької Академії;

5. Острозька Біблія в контексті європейської культури;

6. Історіографічні та джерелознавчі проблеми вивчення життя та діяльності князя Василя-Костянтина Острозького.

Оргкомітет прохає Вас до 10 червня 2008 р. надіслати заявку на участь в конференції та текст доповіді обсягом 8-10 сторінок тексту (0,5-0,8 др. арк.), набраного в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу на дискеті та роздрук. Посилання на джерела та літературу робити в квадратних дужках відповідно до списку використаних джерел та літератури. Окремим файлом подаються особисті дані: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи та посада, адреса та телефон.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для конференції.

Витрати на проїзд учасників здійснюється за рахунок установи, яка відряджає.

Матеріали надсилати за адресою: Кралюку П.М. Національний університет «Острозька Академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл. 35800.

Контактні телефони:

Кралюк Петро Михайлович. 8(03654) 2-29-49 або 2-33-42.

Електронна пошта: uosa@ukr.net

 

Оргкомітет

[“Волання з Волині ч. 2 (81) від березня-квітня 2008 р., стор. 12.]

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312474

Statystyki

Zegar