Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Mykołaj po 1388 (ok. 1390) - 1400 (UA)

МИКОЛАЙ
після 1388 (бл. 1390) – 1400

Не знаємо з джерел іншого наступника Гинка Зайця з Гасенбурга на Володимир-Волинському єпископстві, окрім згаданого лише в 1400 році якогось Миколая. Неможливо повністю виключити, щоб між ними не було ще якогось титулярного Володимир-Волинського єпископа, хоча в новіших дослідженнях утвердилося твердження, що початок понтифікату Миколая припадає на 1390 рік. Про долю цієї духовної особи перед винесенням до єпископської гідності нічого не знаємо. Тадей М. Трайдос припускає, що він член ордену домініканців і учасник домініканської місії на Волині в період підкорення цих земель Владиславом Яґеллою (1386). Висуває він також припущення, що будучи єпископом, Миколай міг перебувати в Луцьку і резидувати при вибудуваній там каплиці св. Миколая духовними синами св. Домініка ще до 1390 року (отже, був би першим пастирем Володимир-Волинської дієцезії, дійсним на її території). У свою чергу, о. Ян Фіялек твердить, що міг він бути чехом (так як його попередник), однак зазначає, що про приналежність до ордену цього ієрарха нічого не відомо, і взагалі він зовсім не мусив бути ченцем. Однак не здається можливим, щоб Миколай належав до дієцезіального кліру, тому що тоді місійні дієцезії (а такою була Володимир-Волинська) за звичай довіряли виключно ченцям. Отже, фактично не знаємо, чи цей єпископ виконував душпастирську послугу на Волині, чи також був суфраганом у якійсь іншій дієцезії. Уже в 1400 році, 17 лютого, відбулося його переведення – виконане Папою Римським Боніфатієм ІХ – на єпископську столицю Сіліврі (Соліврі), яка була суфраганією латинського патріархату Константинополя. Це єпископство мало чисто титулярний характер, тому що влада латинників на його території не простягалася. Протягом ХV століття отримували її, за звичай, домініканці або францисканці, котрі потім виконували єпископську послугу у різних дієцезіях католицької Європи. А так як не вдалося ствердити слідів діяльності єпископа Миколая у наступні роки в будь-якій з польських дієцезій, фактично можна припускати, що він був іншого походження і в іншому місці працював після відмови від Володимир-Волинського єпископства, хоча цей висновок не напрошується як безумовний. Його подальша доля невідома. Однак через те, що вже 5 VІІІ 1404 року папську провізію на єпископську столицю, яку він займав попередньо, отримав черговий духовний, францисканець Вільгельм, то можна припускати, що до цієї дати він помер.
Кшиштоф-Рафаїл Прокоп

З польської переклала
Ірина Андрощук

[“Волання з Волині” ч. 2 (75) від березня-квітня 2007 р., стор. 47.]


 

Mikołaj po 1388 (ok. 1390) - 1400 (PL)

MIKOŁAJ
po 1388 (ok. 1390) – 1400

Nie znamy ze źródeł innego następcy Hynka Zająca z Hasenburga na biskupstwie włodzimierskim jak tylko wzmiankowanego dopiero w r. 1400 niejakiego Mikołaja. Nie sposób całkowicie wykluczyć, iż pomię-dzy nimi nie było jakiegoś jeszcze tytularnego biskupa Włodzimierza Wołyńskiego, jakkolwiek w nowszej literaturze przedmiotu przyjmować się zwykło, iż początek pontyfikatu Mikołaja przypada już na około 1390 r. O losach tego duchownego przed wyniesieniem do godności bis-kupiej nic nie wiemy. Tadeusz M. Trajdos domyśla się w nim członka za-konu dominikanów i uczestnika misji dominikańskiej na Wołyniu w okre-sie po zhołdowaniu tych ziem przez Władysława Jagiełłę (1386). Wysuwa on także przypuszczenie, iż jako biskup przebywać mógł Mikołaj w Łucku i rezydować przy wystawionej tam przez duchowych synów św. Domini-ka jeszcze przed r. 1390 kaplicy pw. św. Mikołaja (byłby zatem pierw-szym pasterzem diecezji włodzimierskiej czynnym na jej terytorium). Z kolei ks. Jan Fijałek twierdzi, iż mógł być on Czechem (tak jak je-go poprzednik), zaznacza wszakże, iż o przynależności zakonnej tego hierarchy nic nie wiadomo, a wręcz nie musiał on być w ogóle mnichem. Nie wydaje się wszakże możliwe, żeby należał Mikołaj do kleru diece-zjalnego, wtenczas jeszcze bowiem diecezje misyjne (a taką była włodzimierska) powierzano zwyczajowo wyłącznie kapłanom zakonnym. Faktycznie zatem nie wiemy, czy biskup ten sprawował posługę pasterska na Wołyniu, czy też działał jako sufragan w którejś innej diecezji. Już w r. 1400, 17 II, nastąpiła jego translacja – dokonana przez papieża Bonifacego IX – na stolicę biskupią Siliwri (Soliwri), będącą sufraganią łacińskiego patriarchatu Konstantynopola. Biskupstwo to miało charakter czysto tytularny, gdyż władza łacinników na jego obszary się nie rozciągała. W ciągu XV stulecia otrzymywali ją też zazwyczaj dominikanie lub franciszkanie, którzy następnie pełnili posługę bis-kupią w różnych diecezjach katolickiej Europy. Ponieważ zaś nie uda-ło się stwierdzić śladów działalności biskupa Mikołaja w następnych latach w którejkolwiek z polskich diecezji, faktycznie można przypuszczać, iż był on obcego pochodzenia i gdzie indziej udzielał się po rezygnacji z biskupstwa włodzimierskiego, chociaż nie jest to wniosek narzucający się w sposób bezwzględny. Jego dalsze losy pozostają nie znane. Ponieważ jednak już 5 VIII 1404 papieską prowizję na posiadaną uprzednio przez niego stolicę biskupią otrzymał kolejny duchowny, franciszkanin Wilhelm, przypuszczać można, że przed tą datą zmarł.

Krzysztof Rafał Prokop

[Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 21.]

[„Wołanie z Wołynia” nr 2 (75) z marca-kwietnia 2007 r., s. 48.]


 

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8924727

Statystyki

Zegar