Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Kolejny dorobek ostrogskich muzealników (pl)

KOLEJNY   DOROBEK    OSTROGSKICH   MUZEALNIKÓW

Pod koniec 2006 roku ukazała się nowa książka ostrogskich naukowców-muzealników, państwa Switłany i Ołeksandra Pozichowskich “Стародруки Речі Посполитої XVII-XVIII ст. ст. у Волинських книгозбірнях” („Starodruki Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku w wołyńskich księgozbiorach”) z serii Biblioteka „Wołania z Wołynia”. Nowy katalog jest kontynuacją wydanej w 2005 roku pierwszej książki “Стародруки Речі Посполитої XVI-XVII ст. ст. у зібраннях Музею книги та друкарства в Острозі та Волинського краєзнавчого музею” („Starodruki Rzeczypospolitej XVI-XVII w zbiorach Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu i Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku”). Switłana i Ołeksandr w nowej książce opisali 204 starodruki ze zbiorów, przede wszystkim Wołyńskiego Archiwum Państwowego w Łucku – 152 wydania, oraz Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego m. Ostroga – 40. Opracowane zostały także starodruki znajdujące się w muzeach krajoznawczych w Równem (5) i Wołyńskiego w Łucku (1), w Rówieńskiej Obwodowej Bibliotece Naukowej (3), Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego „Stary Łuck” (1).
Opisane w katalogu wydania zostały wypuszczone w drukarniach Warszawy, Krakowa, Lublina, Lwowa, Berdyczowa, Poczajowa, Wilna i innych polskich i ukraińskich drukarń. Do rzeczy, najwięcej z opisanych starodruków odnosi się  do XVIII wieku – 182 i tylko 22 były wydrukowane wcześniej, w XVII wieku. Książka będzie przydatna dla badaczy starodruków, pracowników muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych oraz dla wykładowców wyższych uczelni.
Katalog nie zostałby wypuszczony bez środków finansowych, które zostały przyznane przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, i osobistego sprzyjania Konsula Generalnego pana Wojciecha Gałązki. Pomocy w przygotowaniu do druku udzielili dyrektorzy Wołyńskiego i Rówieńskiego Muzeów Krajoznawczych.
– „W najbliższym czasie planujemy rozpocząć pracę nad opisami cyrylickich starodruków, ale czy będą sponsorzy, którzy włożą swoje koszty dla jego wydania, póki co nie wiemy” – mówi kierownik Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu Switłana Pozichowska. – „Polacy zainteresowani są, żeby zabytki historii, w tym starodruki, były zachowane dla potomków, były znane społeczności, dlatego Konsulat Generalny sprzyjał nam finansowo w wydaniu już dwóch katalogów. W zbiorach muzeów i archiwów Wołynia przechowywanych jest sporo cyrylickich i łacińskich starodruków, które także należy koniecznie opisać i usystematyzować. Doświadczenie w tej sprawie już jest wielkie, ale bez wsparcia materialnego zrobić opis starodruków, a tym bardziej wypuścić katalog, jest niemożliwym”.

Wadym Tabakiera

[“Замкова гора” („Góra Zamkowa”, Ostróg) nr 3 (444)
z 13 stycznia 2007 r., s. 6.]

Z ukraińskiego przełożyła
Łucja Zalewska

[„Wołanie z Wołynia” nr 2 (75) z marca-kwietnia 2007 r., s. 38.]


 

Kolejny dorobek ostrogskich muzealników (ua)

ЧЕРГОВИЙ   ДОРОБОК   ОСТРОЗЬКИХ   МУЗЕЙНИКІВ

Наприкінці 2006 року світ побачила нова книга острозьких науковців-музейників, подружжя Світлани та Олександра Позіховських “Стародруки Речі Посполитої XVII-XVIII ст. ст. у Волинських книгозбірнях” із серії “Бібліотека Волання з Волині”. Новий каталог є продовженням виданої у 2005 році першої книги “Стародруки Речі Посполитої XVI-XVII ст. ст. у зібраннях Музею книги та друкарства в Острозі та Волинського краєзнавчого музею”. Світлана Володимирівна та Олександр Леонтійович у новій книзі описали 204 стародруків зі збірок, у першу чергу, Волинського державного архіву – 152 видання та Державного історико-культурного заповідника м. Острога – 40. Опрацьовані також стародруки Рівненського (5) та Волинського (1) краєзнавчих музеїв, Рівненської обласної наукової бібліотеки (3), Державного історико-культурного заповідника “Старий Луцьк” (1).
Описані у каталозі видання були випущені у друкарнях Варшави, Кракова, Любліна, Львова, Бердичева, Почаєва, Вільно та інших польських і українських друкарень. До речі, найбільше з описаних стародруків відносяться до XVIII століття – 182 і тільки 22 друковані раніше у XVII столітті. Книга буде корисною для дослідників стародруків, музейних, бібліотечних та архівних працівників, викладачів вузів.
Каталог не був би випущений без коштів, які надало Генеральне консульство Республіки Польща  у Луцьку та за особистого сприяння Генерального консула пана Войцеха Ґалонзки. Допомогу в підготовці до друку надали директори Волинського та Рівненського краєзнавчих музеїв.
– Найближчим часом плануємо розпочати роботу над описам кириличних стародруків, але чи будуть спонсори, які вкладуть свої кошти для його випуску, поки що не знаю, – говорить завідувач Музею книги та друкарства в Острозі Світлана Позіховська. – Поляки зацікавлені, щоб пам’ятки історії, у тому числі стародруки, збереглися для нащадків, були відомі громадськості, тому Генеральне консульство фінансово сприяло нам у випуску вже двох каталогів. У фондах музеїв та архівів Волині зберігається чимало кириличних та латинських стародруків, які також необхідно описати та систематизувати. Досвід у цій справі вже є великий, але без матеріальної підтримки зробити опис стародруків, а тим більше випустити каталог, неможливо.

Вадим Табакера

[“Замкова гора” (Остріг) ч. 3 (444) від 13 січня 2007 р., стор. 6.]

[“Волання з Волині” ч. 2 (75) від березня-квітня 2007 р., стор. 38.]


 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312363

Statystyki

Zegar