Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Konkurs poetycki


Nadbużańskie Towarzystwo Kultury
– Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie
ogłaszają

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
„Wincenty Pol ”
(1807- 2007)

Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku.
Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświęconą osobowości poety, podróżnika, geografa Wincentego Pola. Konkurs ma charakter otwarty. Zaprasza poetów z Polski oraz z poza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas nie publikowane w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu (w przypadku prac z innego kraju), opatrzonych godłem. Do godła należy dodać informację – imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres, zawód wykonywany. W przypadku przynależności do związków twórczych – pełną nazwę związku.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2007 r. podczas Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikacje prasowe. Prac konkursowych oczekujemy do 1 maja 2007 r. pod adresem:

Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
ul. Katedralna 15/2
22-100 Chełm
woj. Lubelskie

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.   

 

["Wołanie z Wołynia" nr 1 (74) ze stycznia-lutego 2007 r., s. 30.]

 

Konkurs Poeziji

Надбужанське Товариство Культури
– Середовище Рубіжних Родин у Холмі
оголошує

ХІХ Загальнопольський Конкурс Поезії “На порозі Рубежів”
“Вінценти Поль”
(1807-2007)

Твори, надіслані на конкурс, повинні торкатися загальної тематики рубежів, історії, традиції, мальовничості, а також подій початку ХХІ століття.
Спеціальна нагорода буде присуджена за творчість, присвячену особистості поета, мандрівника, географа Віцентого Поля. Конкурс має відкритий характер. Запрошує поетів з Польщі, а також з-поза кордонів краю. Потрібно вислати три етичних твори, не публіковані до цього часу, у трьох екземплярах машинопису чи чіткого рукопису (у випадках праць з іншого краю), означених емблемою. До емблеми потрібно додати інформацію – ім’я та прізвище автора, дата народження, адреса, спеціальність. У випадку приналежності до творчих товариств – повна назва товариства.
Результати Конкурсу будуть оголошені в травні 2007 року під час Рубіжної Бесіди в Холмі, на яку будуть запрошені Лауреати конкурсу. Передбачаємо публікацію в пресі. Конкурсні праці чекаємо до 1 травня 2007 року на адресу:

Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
ul. Katedralna 15/2
22-100 Chełm
woj. Lubelskie

Організатори не повертають конкурсних праць. Автори, котрі беруть участь у конкурсі, виражають згоду на публікування і обробку своїх персональних даних у публікаціях і оголошеннях результатів.

 

[“Волання з Волині” ч. 1 (74) від січня-лютого 2007 р., стор. 30.]

 

Święta

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8941688

Statystyki

Zegar