Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Prohrama lekcij - 1. Fiłosofśki wczennja na grunti katołycyzmu

о. Вітольд-Йосиф Ковалів 

Програма лекцій
Конфесійно-практичне релігієзнавство: католицизм
ІІІ курс гуманітарного факультету
Національного університету “Острозька академія”

1. Філософські вчення  на ґрунті католицизму

1.1. Християнська Філософія на фоні сучасної філософії
1.2. Головні напрями і течії сучасної західної філософії
1.3. Марксизм і релігія
1.4. Світ людської надії
1.5. Пошук людських вимірів свободи
1.6. Тематика міфу
1.7. Християнська філософія та сучасні нерелігійні ідеалістичні філософські системи
1.8. Релігія і Церква в посткомуністичних суспільствах
1.9. Християнська філософія як основа політичної діяльності

Література:
Падевський Станіслав. Світла минулого . – Х. : Слово між нами (ПП Сліж), 2003. – 168с. : іл. – (Серія “Бібліотека «Слова між нами»).
Причепій Э.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. “Філософія: посібник” – К.: “Академія”, 2001.
Л.О. Сморж. “Філософія: навчальний посібник”. – Київ, 2004.
Філософія: Навч. посіб. — 3-тє вид., стер. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2003. – 457 с. – (Вища освіта XXI століття).
Andrzej Gielarowski, „Obecność i tajemnica. Wspólnota ontologiczna Boga z ludźmi w filozofii Gabriela Marcela”, [w:] „Od filozofii refleksji do hermeneytyki – francuska filozofia religii”, red. Joanna Barcik, Kraków [2006], s. 209-227.
„Od filozofii refleksji do hermeneytyki – francuska filozofia religii”, red. Joanna Barcik, Kraków [2006].
Ks. Józef Tischner, „Świat ludzkiej nadziei”, Kraków 1975.

2. Istorija Rymśko-Katołyćkoji Cerkwy w Ukrajini

2. Історія Римсько-Католицької Церкви в Україні

2.1. Перші місіонери на Русі
2.2. Хрещення Київської Русі
2.3. Перші дієцезії на Закарпатті
2.4. Перші дієцезії у Східній та Південній Україні
2.5. Перші дієцезії на Західній Україні
2.6. Рух за об’єднання Церков. Флорентійська унія. Берестейська унія
2.7. Церква за часів Австро-Угорщини та Росії. Церковне життя у Галичині. Церква на Закарпатті. Церковне життя у Росії
2.8. Радянський період історії Церкви
2.9. Після більшовицького революції
2.10. У західних областях України
2.11. Радянський терор на Закарпатті
2.12. Відродження Церкви у незалежній Україні. Відновлення ієрархічної структури Церкви в Україні
2.13. Апостольська подорож Святішого Отця в Україну

Література:
Володимир Антонович, “Що принесла Україні унія. Стан Української Православної Церкви від половини XVII до кінця XVIII ст.”. Вінніпег, 1991.
“Берестейська унія і українська культура XVII століття. Матеріали Третіх «Берестейських читань». Львів, Київ, Харків, 20-23 червня 1995 р.” / За ред. Бориса Ґудзяка, Олега Турія. – Львів, 1996.
“Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII столітті. Матеріали Четвертих «Берестейських читань». Львів, Луцьк, Київ, 2-6 жовтня 1995 р.” / За ред. Бориса Ґудзяка, Олега Турія. – Львів, 1997.
Олексій Браславець. “Київ католицький: Київ православний. Путівник. Іван Павло ІІ в Україні 23-27 червня 2001 р.”. Київ, Кайрос, 2001.
Володимир Денисенко. “Єзуїтські школи та їхній вплив на розвиток духовної освіти в Україні” // “Пам’ять століть” – 2006. – № 5 (62). – С. 173-176.
“Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті. Матеріали Других «Берестейських читань». Львів, Дніпропетровськ, Київ, 1-6 лютого 1995 р.” / За ред. Бориса Ґудзяка, Олега Турія. – Львів, 1996.
Л. Глинка. “Єдність Католицької Церкви та ріжнородність обрядів”. Львів, 1935.
Олександр Доброєр. “Католицька Церква в Україні: 2001-й рік: Статистика, аналіз, коментарі”. Київ, 2001.
Історія релігії в Україні: У 10 т. /А. Колодний та ін. (ред.); НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Відділення релігієзнавства. – К., 1996.
“Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління. Матеріали Перших «Берестейських читань». Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1-6 жовтня 1994 р.” / За ред. Бориса Ґудзяка, Олега Турія. – Львів, 1995.
Марчук Василь Васильович. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України XX ст.: дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004.
Мончак І. “Берестейська ідея Київської Церкви” // “Богословія”. – 1988. – Т. 52. – С. 51-58.
Моравєц Норберт. „Бачення Берестейської унії та історії Уніатської Церкви у праці архієпископа Філарета Гумілевського «История Русской Церкви в пяти периодах»” // „Київська Старовина”. – 2005. – № 6 (366). – С. 33-45.
Володимир Осадчий. “Католицька Церква в Україні: Історичний нарис”. Луцьк-Люблін, 2001.
В’ячеслав Липинський. “Релігія і Церква в історії України”. Київ, 1995.
Литвинов В.Д. “Католицька Русь (Внесок українців католицького віросповідання в духовну культуру України ХVI ст.). Історико-філософський нарис”. – Київ, Духовні скарби України, 2005.
Панченко Петро Пантелеймонович. “Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму”. – К. : Український Центр духовної культури, 2003. – 100 с.
Рубльова Н. “Вплив доби революційних перетворень на життя Римсько-католицької церкви в Україні. 1917-1921 pp.” // Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 204 с. /Сер. “Політологія і етнологія”. Вип. 6/. ISBN 966-02-0685-2.
Борис Савчук. “За українську Церкву. Національно-церковний рух на Волині у 20-30-ті роки ХХ ст.”. Івано-Франківськ: “Лілея-НВ”, 1997.
О. Юрій Федорів. “Історія Церкви в Україні”. Львів, 2001.
Стоколос Н.  Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Відділення релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди; Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славістичного ун-ту НАН України. – Рівне: РІС КСУ – ППФ “Ліста – М”, 2003. – 480 с.
Стоколос Надія Георгіївна. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (XIX – перша половина XX ст.): дисертація д-ра іст. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2003.
Надія Стоколос. “Латинізація проти уніатизації: Обрядова боротьба на українсько-польському прикордонні у ХVІІІ-ХІХ ст.” // “Людина і світ” 2004. Ч. 3 (522). – С. 33-38.
Стоколос Н. Г. Неоунія як експеримент східної політики Ватикану в Польщі (1923-1939 рр.). // “Український історичний журнал”. 1999 – ч. 4 (427). – С. 74-89.
Стоколос Н.Г. „Політика урядів міжвоєнної Польщі (1918-1939 рр.) щодо православної церкви й українців” // „Український історичний журнал”. – 2005. – № 5 (464). – С. 59-80.
Поліна Федоренко. “Іоанн Павло ІІ та його роль в історії Європи ХХ століття” // “Сучасність”, 2006, ч. 10 (546) від жовтня 2006 р. – с. 70-76.
Цегельський Л. “Митрополит Андрій Шептицький”. – Львів: Місіонер. 1995. – 78 с.
Шевченко Віталій Володимирович. Унійна проблематика та її полемічний дискурс в житті Руси-України середини XV – кінця XVI століття : Дис... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2004. – 352 арк.+ дод. : арк. 353-513 – Дві кн. одиниці. – Бібліогр.: арк. 365-513.
Halina Dylągowa, „Dzieje Unii Brzeskiej (1596-1918)”, Warszawa – Olsztyn 1996.
Ks. Wacław Hryniewicz, „Przeszłość zostawić Bogu. Unia i uniatyzm w perspektywie ekumenicznej”, Opole 1995.
Wacław Lipiński, „Religia i Kościół w dziejach Ukrainy”, z ukraińskiego przełożyli Włodzimierz Pilipowicz i Stanisław Stępień Przemyśl 1999.
Aleksy Petrani, „Kolegium Duchowne w Petersburgu”, Lublin 1950.
„Unia Brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich”. Praca zb. pod red. R. Łużnego, F. Ziejki, A. Kępińskiego, Kraków 1994.

3. Katechyzm Katołyćkoji Cerkwy (Zakon Bożyj)

3. Катехизм Католицької Церкви (Закон Божий)

3.1. Катихиза в навчанні святого Йосифа Більчевського
3.2. Значення катихизи після ІІ Ватиканського Собору
3.3. Іван Павло ІІ про катихизу і новий катихизм
3.4. Структура Катехизму Католицької Церкви
3.5. Український переклад “Катехизму Католицької Церкви”
3.6. Катехизм для УГКЦ

Література:

“Катехизм Католицької Церкви”. Львів, 2002.
“Катехизм или наука всем православным хр(и)стияном к повчению вельми полезно з латинского языка на русский язык ново преложоно. Друкован оу Вильни, року Бож. нарож. 1585, з дозволеньем старших”
Малий катехизм. Тимків, А. Апостольська Візитатура Української Католицької Церкви в Німеччині. 119 с. 21см. Німеччина, 1946.
о. Др. М.І. Любачівський, “Катехизм для парохів”, Нью-Йорк – Мюнхен 1961. 358 с.
“Катихизм християнської віри”, “Церква в потребі” 1989. 238 с.
“Катехизис християнської віри”. – Львів, 1990.
Протоиерей Серафим Слободской, «Закон Божий», [Почаев] 2002. 769 с.
Протоієрей Серафим Слобіцький, “Закон Божий”, Київ 2003. 654 с.
Кардинал Мар’ян Яворський. Послання “Заклик до святості” з нагоди 80-ої річниці смерті бл. (нині: святого) Йосифа Більчевського. Львів, 20 березня 2003 р. //
http://www.rkc.lviv.ua/Cx1D.php3?L=u&D=r
“Яким буде новий Катехизм” //
http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2005/04/18/4503/
та на web-сайті:
http://www.ucu.edu.ua/ukr/current/chronicles/article;1269/

 

4. Cerkowne katołyćke prawo

4. Церковне католицьке право

4.1. Церковне право
4.1.1. Канонічне право
Західне церковне право: СІС – Codex Iuris Canonici = ККП – Кодекс Канонічного Права
Східне церковне право: CCEO – Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium = ККСЦ – Кодекс Канонів Східних Церков
4.1.2. Партикулярне право
4.2. Ідентичність східного і західного канонічного права
4.3. Структура ССЕО-ККСЦ
4.4. Синод Львівської Архідєцезії та Луцької Дієцезії
 
Література:
Ерде П. Церковне конституційне право. – Львів: Свічадо, 1997. – 157 c.
Поспішіл В. Д. Східне католицьке право згідно ККСЦ. – Львів: Свічадо, 1997. – 614 c.
Ліберо Джероза. “Церковне Право” – Львів, Свічадо, 2001.
Єп. Софрон Мудрий ЧСВВ. “Короткий коментар ККСЦ” – Івано-Франківськ, 2002.
Мудрий С.С. (ЧСВВ). “Подружжя і церковне право: Трактат”. – Івано-Франківськ: Івано-Франк. Теол.- Катехит. Духов. Ін-т, 1995.
Журнал “Богословія” № 65: Презентація Інституту церковного права при Львівській Богословській Академії; Михайло Димид. “Завдання і перспективи Інституту церковного права”; Василь Кирил. “Місце канонічного права у правовій системі”; Натале Лода. “Богослов’я і канонічне право”.
Ks. Jan Dyduch, „Życie kapłanów w świetle postanowień Duszpasterskiego synodu archidiecezji lwowskiej i diecezji łuckiej (1997)” // „Analecta Cracoviensia” XXXII, Kraków 2000, s. 435-446.

 

5. Liturhija Rymśko-Katołyćkoji Cerkwy

5. Літургія Римсько-Католицької Церкви

5.1. Літургія Церкви
5.2. Євхаристія
5.3. Таїнства
5.3.1. Таїнства християнського втаємничення: Хрещення, Миропомазання, Євхаристія
5.3.2. Таїнства зцілення: Покаяння і При-мирення, Єлеопомазання
5.3.3. Таїнства служіння спільноті Церкви: Священство і Подружжя
5.4. Сакраменталії

Література:
Костянтин Морозов OFMCap. “Абетка католика”. – Вінниця, 2004.
“Містерія літургії у Катехизмі Католицької Церкви: Матеріали наук. сес., організованої у Познані 13-14. ІХ. 1994 р. секцією викл. літургіки при Комісії Єпископату Польщі” / Ред. Єжи Юзеф Копець; [Пер. Н. Николин]. – Львів: Монастир Монахів Студійс. Уставу: Вид. відд. “Свічадо”, 1998. – 149, [2] с.

6. Sakralna architektura Rymśko-Katołyćkoji Cerkwy

6. Сакральна архітектура Римсько-Католицької Церкви в Україні

6.1. Романський стиль
6.2. Ґотика
6.3. Ренесанс
6.4. Бароко
6.5. Сакральна барокова скульптура
6.6. Рококо
6.7. Класицизм
6.8. Неоґотика
6.9. Музейні колекції – ефекти планової акції нищення католицького сакрального мистецтва
6.10. Тернистий шлях до повернення деяких архітектурних пам’яток
6.11. Важка доля занедбаних і приречених пам’яток католицької сакральної архітектури
6.12. Будова   нових   костелів

Література:

Голубець М. Ренесанс в Україні // Історія української культури. – Київ, 1994. – С. 486-500.
Довганюк І. Архітектура українських церков. – Л., 1997;
Жолтовський П. Український живопис XVII – XVIII ст. – Київ, 1978.
Кіндратюк Б. Галицько-волинська рецепція сакрального мистецтва. // Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 113-115.
“Львів Сакральний”, 2001.
Богдан Колосок. “Ecclesia Cathedralis Luceoriensis. Кафедральні споруди Луцька: Історико-архітектурне дослідження” – Білий-Дунаєць; Остріг: Волання з Волині, 2002. – 223 с.
Макаров А. Світло українського бароко. – Київ, 1994.
Михайлова Р. Стародавні дзвони Волині і Галичини. // Сакральне мистецтво Волині, 2002 р., т. 9, с. 109 – 113, 6 іл.
Мар’яна Новак. “Українське Бароко” // “Сучасність”, 2006, ч. 10 (546) від жовтня 2006 р. – с. 111-119.
“Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть”, Луцьк, Надстир’я, 2000.
Ричков П.А. Українська творча спадщина архітектора Джакомо Бріано. // “Збірник статей за матеріалами 3-ї науково-технічної конференції Української державної академії водного господарства”, Рв., 1997 р., т. 3, с. 97-98.
Рычков П. А. „Дорогами южной Ровенщины”. – M., 1989;
Ричков П. А. „Католицькі храми та монастирі Острога” // „Остріг на порозі 900-річчя. Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій (1990-1992)”. – Частина друга. – Остріг, 1992. – С. 16-21;
Ричков П.А., “Початковий етап проектування та будівництва єзуїтського монастиря в Острозі” // “Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя»”. – Остріг, 1993. – С. 140-142.
Ричков П.А.] Рычков П.А. Материалы по истории градостроительства Волыни 18 – 19 вв. в фондах ЦГВИА СССР. – “Минуле і сучасне Волині”, Луцьк, 1988 р., т. 1, с. 183-185.
[Ричков П.А.] Рычков П.А. Градостроительное наследие Ровенщины и проблемы его сохранения. – “Пути совершенствования технологии и организации строительного производства”, Рв., 1988 г., с. 27-28.
Ричков П.А. Ринкові площі міст Волині 15 – 19 ст. : архітектурно-планувальні вирішення. // “Тези НК по атласу історії культури Волинської обл.”, Луцьк, 1991 р., с. 32-35.
Ричков П.А. Стара Волинь в малюнках та описах Яна Генрика Мюнца. // “Тези НК по атласу історії культури Волинської обл.”, Луцьк, 1991 р., с. 31 – 32.
Ричков П.А. Католицькі храми та монастирі Острога. – “Остріг на порозі 900-річчя”, Острог, 1992 р., т. 2, с. 16-21.
Ричков П.А. Архітектурний ансамбль Почаївського монастиря. // “ТД науково-технічної конференції, присвяченої 70-річчю Українського інститтуту інженерів водного господарства”, Рв., 1992 р., секція промислового та цивільного будівництва, с. 56 – 57.
Ричков П.А. Місто-фортеця Броди – пам’ятка містобудівного мистецтва. // “ТД науково-технічної конференції, присвяченої 70-річчю Українського інститтуту інженерів водного господарства”, Рв., 1992 р., секція промислового та цивільного будівництва, с. 58 – 59.
Ричков П.А. Архітектори єзуїтського ордену на Волині. – “Велика Волинь : минуле та сучасне”, Рв., 1992 р., с. 20 – 22.
Ричков П.А. Тринітарський монастир в Берестечко: до історії архітектурного ансамблю. // “Берестецька битва в історії України”, Острів, 1993 р., с. 32 – 34.
Ричков П.А. Картографічні джерела до історії планувального розвитку та забудови Острога. // “Остріг на порозі 900-річчя”, Острог, 1993 р., с. 138 – 140.
Ричков П.А. Губернський Житомир: містобудівельна спадщина. // “Житомир в історії Волині і України”, Жт., 1994 р., с. 76 – 78.
Ричков П.А. Старокостянтинів за планом 1794 р. // “Старокостянтинів і край в просторі часу”, Старокостянтинів, 1997 р., с. 40-42.
Ричков П.А. Українська творча спадщина архітектора Джакомо Бріано. // “Збірник статей за матеріалами 3-ї науково-технічної конференції Української державної академії водного господарства”, Рв., 1997 р., т. 3, с. 97 – 98.
Ричков П.А. Архітектурно-планувальний розвій Бердичева. // “Бердичівська земля в контексті історії України”, Эт., 1999 р., с. 71 – 74.
Ричков П.А., Михайлишин О.Л. Костел в Невіркові: доля однієї з волинських святинь. // “Історія релігій в Україні : ТД”, К., 1999 р., т. 2, с. 76-79.
Ричков П.А. Містобудівна еволюція Станіслава у 17-19 ст. // Архітектурна спадщина України, 2002 р., т. 5, с. 196 – 209.
Ричков П.А. Українська архітектурна спадщина товариства Ісуса: коротка антологія. // Архітектурна спадщина України, 2002 р., т. 5, с. 169-195.
Українське сакральне мистецтво. – Л., 1994.
Січинський В. Історія укр. мистецтва. І. Архітектура. Нью-Йорк, 1956.
Юрченко С. Катедральна готика України // Пам’ятки України. – 1993.- № 1-6. – С. 38-44.
Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. – Wrocław : 1992, t. 2; 1994, t. 5; 1995, tt. 6, 7; 1996, tt. 8 – 10; 1997, t. 11.
Brykowska M. Kościół jezuitów w Łucku i architektura zakonu jezuitów na Wołyniu i Podolu w 1 p.17 w. – Sztuka kresów wschodnich (Kraków), 1996, t. 2, s. 65- 84.
Kowalczyk J. Mieczysław Gębarowicz jako badacz sztuki rusko-ukraińskiej. // Biuletyn historii sztuki, 1995, t. 57, № 3-4, s. 221 – 225.
Maśliński A. Lwowska rzeźba barokowa. – „Spotkania z zabytkami”, 1993, nr 4, s. 16-18.
Szczepański K. Główne nurty w architekturze sakralnej Galicji przełomu 19 i 20 w. – Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1996, № 751.

7. Uczast' Rymśko-Katołyćkoji Cerkwy w suspilnomu żytti

7. Участь Римсько-Католицької Церкви в суспільному житті

7.1. Участь католика в суспільному житті
7.1.2. Участь в житті Церкви
7.1.3. Євангелізація
7.2. Суспільне (соціальне) вчення Католицької Церкви
7.3. Ставлення Католицької Церкви до культури
7.4.Католицька Церква та проблеми євроінтеграції, ґлобалізації і   секуляризму.
7.5. Католицька Церква і земельна реформа в Литві 
7.6. Католицька Церква і сучасне польське мистецтво


Література:
Білл Валеттаю “Литва закінчує процес реституції землі та земельну реформу” // http://www.myland.org.ua/ukr/14/114/117/118/1154/
Андрій Васьків. Українська Греко-Католицька Церква в інфраструктурі сучасного соціального життя //
http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/Visnyk/Visnyk5/kultura.doc
“Віра і розум – двоє крил людського духу. Матеріали колоквіуму по енцикліці Папи Римського Івана Павла II «Віра і розум»”. – К.: Світ знань, 2001.
Йозеф Кардинал Гьофнер. “Християнське суспільне вчення”. – Львів, 2002.
Костянтин Морозов OFMCap. “Абетка католика”. – Вінниця, 2004.
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви //
http://www. rusian orthodoxchurs.org.ru/s2000r.
Петро Яроцький. “Релігійний фактор у сучасній Україні” // Людина і світ. – 2004. – №4. – С. 2-8.
http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/library/internetlibrary/lis/2004/04_1/
Яроцький П. “Соціальна доктрина католицизму” // “Філософська та соціологічна думка”. – 1992. – № 8.

 

8. Myrjanśkyj ruch w Katołyćkoji Cerkwi

8. Мирянський рух в Католицької Церкві

8.1. Післясинодальне Апостольське Повчання “Сhristifideles lаісі” (“Покликання і місія мирян”)
8.2. Папська Рада у справах мирян
8.3. Католицька акція
8.4. Рух “Comunione e Liberazione”
8.5. Неокатехуменат
8.6. Суспільний рух “До цивілізації любови”
8.7. Рух “Арка”
8.8. Міжнародна католицька організація чоловіків “Унум омнес”
8.9. Католицьке товариство молоді
8.10. Клуби католицької інтелігенції
8.11. Інші організації
 8.11.1. Міжнародний рух католицьких інтелектуалів “Pax Romana”
 8.11.2. Рух “Світло-Життя”
 8.11.3. Християнська асоціація молоді YMCA
8.12. Мирянський рух у УГКЦ
 8.12.1. Католицький Союз
 8.12.2. Католицька акція
 8.13.3. Український Християнский Рух
 8.13.4. Патріярхальний рух
 8.13.5 Інші організації
8.13. Конгрес мирян-католиків Східної Європи

Література:

Олена Бардаль. “Роль мирян у Христовій Церкві” / Матеріали Єпархіального Собору Сокальської Єпархії Української Греко-Католицької Церкви «Нова Євангелізація в плюралістичному суспільстві» //
http://www.ugcc.org.ua/ukr/church_in_action/sobor/previous/2nd/bardal/
О. Петро Верголяк. “Душпастирство серед дорослих” / Матеріали Єпархіального Собору Сокальської Єпархії Української Греко-Католицької Церкви «Нова Євангелізація в плюралістичному суспільстві» //
http://www.ugcc.org.ua/ukr/church_in_action/sobor/eparchial/sokal/vercholiak/.
Дорошенко Д.М. “Історія України”. – Краків-Львів. 1942 – 252 с.
«Покликання та місія мирян» (Сhristifideles lаісі) Післясинодальне Апостольське Повчання Святішого Отця Івана-Павла II, Львів, «Місіонер» – 1998.
Перевезій В.О. “Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами”. – К.: Світогляд, 2004. – 203 с.
Леонід Рудницький. “мирянські організації – мета і завдання” / Матеріали Єпархіального Собору Сокальської Єпархії Української Греко-Католицької Церкви «Нова Євангелізація в плюралістичному суспільстві» //
http://www.ugcc.org.ua/ukr/church_in_action/sobor/previous/2nd/rudnyckyi/
Леонід Тимошенко. “«Я далі живу проблемами України і проблемами Церкви»” // “Патріярхат” ч. 4 (383) 2004. //
http://www.patriyarkhat.org.ua/ukr/archive/article%3B18%3B383/
Цегельський Л. “Митрополит Андрій Шептицький”. – Львів: Місіонер. 1995. – 78 с.
Franciszek Blachnicki, „Wyroki Bożej Opatrzności. Listy z czasu wojny”, Kraków 2003.
Ks. Franciszek Blachnicki. „Rekolekcje Więzienne”, Krościenko 2001.
M. Duda, „Akcja Katolicka. Studium teologiczno-pastorale”, Częstochowa 1996.
Janczy Piotr, ks.. „Organizacja i działalność Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej”, Kraków 1998.
„Wczoraj, dziś, jutro Akcji Katolickiej”, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Borutki, Wydaw. Naukowe PAT, Kraków 2004.
Weron Eugeniusz SAC, ks.. „Komu potrzebna jest Akcja Katolicka”, „Słowo – Dziennik Katolicki”, 3- 4- 5 VI 1995 r., s. 3.

 

9. Sim'ja ta suspilstwo w socjalnij nauci Cerkwy

9. Сім’я та суспільство в соціальній науці Церкви

9.1. Соціальна наука Католицької Церкви
9.2. Пріоритет людини перед соціально-економічними системами
9.3.   Хартія   Прав   Родини
9.4. Апостольське Послання “Familiaris Consortio” (“Сімейне Співжиття”)
9.5. Лист до Святішого Отця Івана Павла ІІ з нагоди Року Сім’ї 1994
9.5.1.   Міжнародний рік сім’ї
9.5.2.   Сім’я  – шлях Церкви
9.5.3.   Подружжя в основі сімейної інституції
9.5.4.   Органічний зв’язок сім’ї з народом
9.5.5.   Сім’я та держава
9.5.6.   Сім’я та праця
9.6. Деякі питання моралі пов’язані з родиною: аборти, евтаназія та допоміжні репродуктивні технології
9.7. Деякі ініціативи Католицької Церкви в Україні щодо сім’ї
9.8. Енцикліка Папи Бенедикта XVI “Deus   Caritas   еst”   –   “Бог   є   Любов”

Література:
Олег Ганіткевич. “Сім’я – турбота Церкви: Львівський Архієпархіальний Собор у Рудно” // “Поступ” (Львів) ч.  42 (486) від 4-5 березня 2000 р.
(http://postup.brama.com/000304/pp42_8.html).
Любомир Гузар. “Пастирське послання про сім’ю” // “Мета” 2001. № 2. С. 2 і 7.
Петро Гусак, “Моральні засади засудження Церквою абортів, евтаназій та допоміжних репродуктивних технологій” // “Церква. Молодь. Суспільство: Міжнародний конгрес. Львів, 20-22 листопада 2002 р.”. – Львів, 2002. – С. 117-134.
Петро Гусак, “Роль Церков у громадянському суспільстві” / Доповідь на семінарі “Підстави та інституції громадянського суспільства”, Львів, 5-6 жовтня 2002 р. // (http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm).
“Звернення до духовенства і мирян від учасників Собору Львівської Архієпархії УГКЦ” // “Поступ” (Львів) ч.  42 (486) від 4-5 березня 2000 р.
(http://postup.brama.com/000304/pp42_8.html).
[Іван Павло ІІ] Апостольське послання “Familiaris Consortio” папи Івана Павла ІІ до єпископів, священиків і вірних Католицької Церкви: Про завдання християнської родини в сучасному світі – Adhortacja Apostolska „Familiaris Consortio” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła Katolickiego: O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Watykan 1981.
[Іван Павло ІІ] Енцикліка “Evangelium vitae” Святішого Отця Йоана Павла ІІ. Переклад з польської та німецької. – Ватикан, 1995.
[Іван Павло ІІ] Лист до сімей Святішого Отця Івана Павла ІІ з нагоди Року Сім’ї 1994. – Київ, 1994.
О. Вітольд-Йосиф Ковалів, “Сім’я та суспільство в соціальній науці Церкви” // “Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції” кн. 2. – Острог, 1996. С. 195-200.
Ковальова Ірина Олександрівна. “Існування сім’ї як форми культурної реальності”: Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 153с.
Леся Олендій. “Порадня для львівських родин” // “Львівська газета” ч. 46 (612) від 16 березня 2005 р.
(http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2005/03/16/3436/).
Папа Павло VI. Енцикліка “Humanae vitae”. Переклад з німецької Олени Голишевої та Петра Гусака. – Львів, 2001.
Юрій Підлісний, “Цінності. Християнський світогляд. виховання” // “Церква. Молодь. Суспільство: Міжнародний конгрес. Львів, 20-22 листопада 2002 р.”. – Львів, 2002. – С. 93-99.
Леся Угрин “Проблеми родини в посттоталітарному суспільстві і можливості Церкви” // “Соціальні проблеми посттоталітарного суспільства та можливості Церкви. Матеріали студентської науково-практичної конференції (ЛБА, 30 квітня – 1 травня 1999 року”. Львів, 1999. – С. 135-141.

10. Problema praci i własnosti w socialnomu wczenni Katołyćkoji Cerkwy

10. Проблема праці й власності в соціальному вченні Католицької Церкви

10.1. Праця   людини  та   її   значення   в   процесі   виховання в світлі енцикліки Папи Римського Івана Павла ІІ “Про людську працю”
– “Laborem exercens”
10.1.1 Праця   та   людина
10.1.2 Духовність   праці
10.2. Проблема   праці   й   власності   в   соціальному   вчені   УГКЦ

Література:

А.М. Бадджо. “Християнське соціальне вчення: ідентичність та методологія” // “Соціальна доктрина церкви” (Збір. статей). Львів, 1998. С. 49-78.
Дрібненький, В., Отець, Ч.С.В.В. Навчання Католицької церкви в робітничих справах. – Мондер; Алберта: ОО. Василіян, 1949.
Йозеф Гьофнер. “Християнське суспільне вчення”. – Львів, 2003.
Дуйкін В.Р. “Теологія праці” в ідеології сучасного католіцизму” //
http://www.iai.gov.ua/_u/iai/dtp/CONF/13_2003/articles/stat39.html
“Звернення Єпископів Української Греко-Католицької церкви до вірних та всіх людей доброї волі про завдання християнина в сучасному суспільстві” // “Нова зоря”. 1999. Ч. 13. С. 4–6.
Іван Павло ІІ. “Centesimus annus” // “Церква і соціальні проблеми” /Упор. В.Кучерявий. Львів, 1993. С. 443-515.
електронний варіант:
http://www.public.ua.net/~kairos/pages/dokuments/annus_2.htm
або:
http://www.socium.org.ua/Socium.files/pages/biblioteka/fides/zmist.htm
http://www.socium.org.ua/Socium.files/pages/biblioteka/fides/wstup.htm
Жак Маритен. “Философ в мире”. – Москва, 1994.
Людмила Пітусь. “Проблеми праці і власності в соціальному вченні сучасного католицизму: етичний аспект” // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 200__. Вип. __.  С. __-__.
Джованні Скарабеллі. “«Сотий рік» – синтез соціальної думки Церкви” // “ Богословія” ч. 66 – С. .
П. А. Флоренский, „Столб и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах”. – Москва, 1914.
“Християни і невиплата зарплатні. Звернення Синоду єпископів Києво-Галицької митрополії УГКЦ до духовенства і мирян та усіх людей доброї волі” // “Жива вода”. 2000. ч. 11. С. 1-2.
Henryk Czyż, „Jan Paweł II o pracy ludzkiej”, // „Katolik” (Katowice) nr 18 (90) z 29 kwietnia 1984 roku, s. 3.
Bp Kazimierz Romaniuk, „Błogosławieństwo czy przekleństwo? Praca w Piśmie Świętym”, Katowice 1997.
Kard. Stefan Wyszyński, „Duch pracy ludzkiej: myśli o wartości pracy”, Poznań 1957.

 

11. Nawczannja Rymśko-Katołyćkoji Cerkwy pro myr ta wijnu

11. Навчання Римсько-Католицької Церкви про мир та війну

11.1. Мир у Біблії
11.2. Голуб  – біблійний символ миру
11.3. Війна у Біблії
11.4. Концепція „справедливої війни”
11.5. Сучасне навчання Церкви про мир
11. 5.1. Навчання папи Івана Павла ІІ
11.6. Молитва в Ассізі
11.7. Війна в Іраку
11. 8. Самозахист проти тероризму
11.9. Вилікувати минуле
11.10. Польсько-українське примирення
11.11. Виховання для миру
11.12. Православний погляд на війну і мир

Література:

В.О. Ананьїн, “Насильство як явище у вимірах філософського аналізу” // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури, – 2005. – № 48. // <http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_48/Ananin.htm>. 
Віра і розум – двоє крил людського духу. Матеріали колоквіуму по енцикліці Папи Римського Івана Павла II “Віра і розум”. – Київ: Світ знань, 2001.
Дюбост, Мішель, Монсеньор. Пастир миру: Християнські погляди на війну та армію. – Львів, 2000.
Іван Павло ІІ. “Переступити поріг надії”. Київ; Львів: Кайрос-Свічадо, 1995.
Іван Павло ІІ. Послання Його Святості Папи Івана Павла IІ з нагоди святкування Всесвітнього Дня Миру 1 Січня 2003. //
http://www.public.ua.net/~kairos/pages/dokuments/posl_mir03.htm
Історія релігій в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – Київ, 1999.
Руслан Коханчук. “Становлення доктрини війни в ранньому християнстві”. // “Українське релігієзнавство”. – 2003. – Ч. 26. – С. 20-30.
Руслан Коханчук. “Становлення концепції «справедливої війни» в католицизмі” // „Людина і світ” 2004. – Ч. 1 (520). – С. 10-15.
В.І. Лубський. “Гуманістичні та етичні концепції війни і миру в сучасному християнстві” / “Проблеми свободи совісті у Збройних Силах України. Матеріали наукової конференції”. – Київ: КВГІ, 1997. С. 15-19.
Мирослав Маринович, “Пам’ять війни... давньої чи нової?” // “Колегія” (Київ) ч. 7-8/95. – С. 134-141.
Архієпископ Августин (Маркевич). “Православний погляд на війну і мир” // http://orthodox.org.ua/page-277.html
Рада Європи. Парламентська асамблея. Рекомендація 963 (1983) “Про використання культурних та освітніх засобів для зменшення насильства” //
http://www.coe.kiev.ua/bul/bul9/text7.htm
“Святіші отці ХХ століття – проти війни” // “Арка”. – 2003. Ч. 8 (66). – С. 2.
Станіслав Сташевський. “Уберегти планету від жахів воєн” // “Пам’ять століть”. – 2005. Ч. 5 (56). С. 20-29.
Henryk Bejda, Jarosław Szarek, Łukasz Kudlicki. „Kościół & wojna & Irak”. Kraków, 2003.
Andrea Gianelli, Andrea Tornielli, „Papieże a wojna: od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak”, przeł. z włoskiego Lucyna Rodziewicz, Kraków 2006.
Joachim Kondziela, „Badania nad pokojem. Teoria i jej zastosowanie”, Warszawa 1974.
Joachim Kondziela, „Pokój w nauce Kościoła. Pius XII – Jan Paweł II”, Lublin 1992.
Ks. Zygmunt Perz SI, „Problematyka walki zbrojnej na Soborze Watykańskim II”, // „Chrześcijanin w Świecie” nr 11 (170) z listopada 1987 r., s. 22-35.
[Ks. Grzegorz Ryś]. „Rozejm Boży i krucjaty. Rozmowa z ks. dr hab. Grzegorzem Rysiem” // Henryk Bejda, Jarosław Szarek, Łukasz Kudlicki. „Kościół & wojna & Irak”. Kraków, 2003. S. 31-51.
„Wojna i przemoc w religiach świata: fakty i przyczyny” wybór i oprac. Adel Theodor Khoury, Ekkehard Grudmann, Hans-Peter Müller, przeł. z niemieckiego Ryszard Zajączkowski, Kielce 2006.
[Ks. Andrzej Zwoliński]. „Wojna jest zawsze złem. Rozmowa z ks. prof. dr hab. Andrzejem Zwolińskim” // Henryk Bejda, Jarosław Szarek, Łukasz Kudlicki. „Kościół & wojna & Irak”. Kraków, 2003. – S. 67-78.

 

12. Kalendarna reforma. Kalendarnyj nespokij w Ostrozi.

12. Календарна реформа – запровадження григоріанського календаря. Календарний неспокій в Острозі.

12.1. Календарний неспокій в Острозі наприкінці XVI століття.
12.2. Реформа календаря.
12.3. Прийняття реформи календаря Річчю Посполитою.
12.4. Острог – місце полеміки навколо календаря.
12.5. Календарний неспокій в Острозі на сторінках “Хроніки Острозької Парафії”.

Література:
о. І. Вігоринський. “Калєндарне питання в добі берестейської унії” (Quaestio de calendario tempore Unionis Ecclesiae Ruthenae cum S. Sede Apostolica in Brest Littuaniae a. 1596 initae) // Добрий Пастир. Станиславів, 1937. Ч. 2-3. С. 143-150.
І.А. Климишин. “Календар природи і людини”. Львів, 1983. 
І.А. Климишин. “Календар і пасхалія з елементами хронології”. Львів, 1996.
О. Вітольд-Йосиф Ковалів, “Острізький фарний костел XV-XX ст.” // “Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”, Остріг 1993, стор. 57-61.
Олег Павлишин. “З історії впровадження григоріанського календаря в церковне життя Українців: календарна реформа єпископа Григорія Хомишина” //
http://www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/um7/Statti/1-PAVLYSHYNOleh.htm
Вітторіо Пері, “Берестейська унія у римському баченні” // “Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління” ред. Борис Ґудзяк і Олег Турій, Львів, 1995, стор. 7-25.
Мирослав Семчишин, “Тисяча років української культури” // Київ, 1993.
Н. Сумцов, “Исторіческий очерк попитов католиков ввести в южню и западнию Россию грегорянский календарь”, “Киевская Старина”, 1888.
Я[рослава] Халецька, “Острог і полемічна література. До 400-річчя Острозької академії” // “Зоря Комунізму”(Острог) № від 13 липня 1978 року.
О[лексій] Халецький, “Остріг як центр культурного універсалізму XVI ст. В Українії” // “Матеріали I-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя””, Остріг 1992, ч. ІІ, стор.86-89.
Того ж, “Учитетелі і учні. До 400-річчя Острозької Академії” // “Зоря Комунізму”(Острог) № 144 від  7 грудня 1976 року.
Р.С. Шпізель, “Научные труды медиков древнего Острога и их значение для отечественной и мировой науки” // “Матеріали I-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя””, Остріг 1992, ч. ІІ, стор.104-108.
Abner Shimony, „Tibaldo i dziura w kalendarzu”, Warszawa 1999.
Taras Hunczak, „Unia Brzeska 1596: polityka i religia”, [w:] „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” t. 4-5, Warszawa 1997, s. 66-75, s. 67;
Tomasz Kempa, „Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608. Wojewoda kijowski i marszałek Ziemi Wołyńskiej”, Toruń 1997.
J. Krajcar, „Konstantin Basil Ostrożskij and Rome in 1582-1584”, // „Orientalia Christiana Periodica”, t. 35, R. 1969, z. 1, s. 205.
Ołeh Pawłyszyn, “Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego do praktyki liturgicznej Kościoła prawosławnego w Polsce w 1924 r.” // „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2002, nr 8, s. 105-113.
Vittorio Peri, „Due date, un’unica Pasqua. La origini della moderna disparità liturgica in una trattativa ecumenica tra Roma e Constantinopoli (1582-1584)”, Milano 1967.
Józef Tretiak, „Piotr Skarga w dziejach i literaturze Unii Brzeskiej”, Kraków 1912.
Jan Dalibor Wagilewicz, „Pisarze polscy Rusini”, do druku przygotował i przedmową poprzedził Rostysław Radyszewśkyj, Przemyśl 1996.

13. Jezuitśke szkilnyctvo na ukrainśkych zemlach

13. Єзуїтське шкільництво на українських землях.

13.1. Єзуїтське шкільництво
13.2. Колегіум єзуїтів в Острозі
 13.2.1. Спровадження єзуїтів до Острога і зародження колегіуму
 13.2.2. Освітня діяльність
 13.2.3. Collegium Nobilium
 13.2.4. Бібліотека
 13.2.5. Аптека
 13.2.6. Видатні учні
13.3. Східний відділ Товариства Ісуса
13.4. Єзуїти в Україні після ІІ світової війни

Література:

“Єзуїти і їх історія, вчення, організація та практична діяльність у сфері суспільного життя, політики та релігії”. – С. Петербург, 1899.
Гожалчинський А. “Иезуитские школы в юго-западной Росии” // “Труды Киевской Дховной Академии”. – 1869. Т. ІІ. – С. 85-127.
Кмень В. “Львівський єзуїтський колегіум на тлі Контрреформації у Речі Посполитій в XVI – першій половині XVII ст.” // “Проблеми джерелознавства і архівознавства. Збірник наукових праць до 90-річчя від дня народження професора В’ячеслава Стрельського. – Серія: Історія архівної справи. Спогади, дослідження, джерела”. – Київ, 2001. – Вип. 4. – С. 351-388.
Мацюк О. “Острозька папірня кінця XVI – початку XVII ст.” // “Острозька давнина: Дослідження і матеріали”. – Львів, 1995. Т. 1. – С. 37-39.
Мицько І. З. “Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1635)” – Київ 1990.
Ричков П.А., “Початковий етап проектування та будівництва єзуїтського монастиря в Острозі” // “Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя»”. – Остріг, 1993. – С. 140-142.
Сєряков Сергій Олегович. “Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст.”: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004.
Стародуб Олексій В. Орден єзуїтів на Білоцерківщині : Діяння, освіта, господарство / Білоцерківський держ. аграрний ун-т. – Біла Церква, 2003. – 97 с.
Сушко О. “Впровадження єзуїтів до Польщі” // Записки НТШ. – Т. LVIII. – Львів: друкарня НТШ. – С. 29-60.
Олександр Сушко. “Єзуїти”. – Львів, 1902.
Є. Цеклер. “Закон єзуїтів”. Переклав з німецької Д.С. – Львів, 1906.
Шевченко Т. “Викладачі Луцького єзуїтського колегіуму: 1608-1648 рр.” – КС1, 2000 р., № 6, с. ____.
Шевченко Т.М. “Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чвеpти XVI — середини XVII ст.: Засади функціонування навчальних закладів та освітні кадри”: Автоpеф. дис. ... канд. іст. наук / HАH України. Ін-т народознавства. – Львів, 2003. – 15 с.
Тетяна Шевченко. “Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI – середини XVII ст.” – Львів, 2005. (Серія: Studia rationis 1). – 340 с.
Ульяновський В.І. Історія Церкви та релігійної думки в Україні. Середина 15 - кінець 16 ст. Київ, ____.
Яковенко Н. “Латинське шкільництво і шкільний гуманізм в Україні кінця XVI – середини XVII ст. ” // Київська старовина. – 1997. – № 12. – С. 11-27.
Яковенко Н. “Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIIІ ст.”. – Київ, 1997.
Ястребов М. “Иезуиты, их педагогическая деятельность в Польше и Литве”. // “Труды Киевской Духовной Академии”. Т. 1. – 1869. – № 2. – С. 260-294.
Jerzy Axer, Polski teatr jezuicki jako teatr polityczny, w: Jezuici a kultura polska, pod red. ks. L. Grzebienia SI i ks. Stanisława Obirka SI, Kraków 1993, s. 11- 22.
S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków 1933.
A. Jabłonowski, Akademia Kijowsko-Mohylańska. Zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacji zachodniej na Ruś, Kraków 1899-1900.
Stanisław Kardaszewicz, Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materiały do historyi Wołynia, Warszawa-Kraków 1913.
Józef Ignacy Kraszewski, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, Warszawa 1985.
Stanisław Litak, Jezuici na tle innych zakonów męskich w Polsce w XVI-XVIII wieku, w: Jezuici a kultura polska..., s. 185-198.
Literatura antyjezuicka w Polsce 1578-1625. Antologia, opracował, wstępem i przypisami opatrzył J. Tazbir, Warszawa 1963.
Ks. Bronisław Natoński T.J., Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna w XVII i XVIII wieku. Nauczanie i piśmiennictwo, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, pod red. bpa M. Rechowicza, t. 2, cz. 1, Lublin 1975.
Ks. Ludwik Piechnik T.J., Akademie i uczelnie jezuickie, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce..., t. 2, cz. 2, Lublin 1975, s. 51-101.
Ks. Ludwik Piechnik T.J., Działalność jezuitów polskich na polu szkolnictwa (1565-1773), w: Jezuici a kultura polska..., s. 243-259.
Ks. J. Poplatek T.J., Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1973.
Ks. J. Poplatek T.J., Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 1957.
A. Szweykowska, Wkład jezuitów w kulturę muzyczną Rzeczypospolitej w XVII wieku, w: Jezuici a kultura polska..., s. 297-310.
Ks. Stanisław Załęski T.J., Historia zniesienia jezuitów w Polsce i ich zachowanie na Białej Rusi, t. 2, Lwów 1875.
Ks. Stanisław Załęski T.J., Jezuici w Polsce, t. 1, Lwów 1900; t. 2, Lwów 1901; t. 3, cz. 1, 2, Lwów 1902; t. 4, cz. 1, Kraków 1905; t. 4 cz. 2, Kraków 1904; t. 4, cz. 3 i 4, Kraków 1905; t. 5, cz. 1i 2, Kraków 1906.
„Życiu ku podziwieniu chwalebne J.O. Xiężny Ostrogskiej Anny Aloizyi Chodkiewiczowej, wojewodziny wileńskiej, Hetmanowej W. X. Litewskiej, od kolegium Societatis Iesu Jarosławskiego, od niejże po Ostrogskiem kolegium, w polu N. Panny fundowanego, na wzór wysokiej cnoty wydane”, Kraków 1698.

14. Kultura j wira

14. Культура й віра.

14.1. Культура й віра – внутрішній світ людини
14.2. Значення слова “культура”
14.3. Взаємодія віри та культури
14.4. Природна єдність релігії та культури
14.5. Знищення культури та віри
14.5. Нове розуміння культури ІІ Ватиканським Собором
14.6. Проблема інкультурації
14.7. Біблійні засади інкультурації та єваггелізації
14.8. Папська Рада у справах культури
14.9. “Політична культура”
14.10. „Sacrum” i „profanum” – невід’ємні  поняття пов’язані з культурою
14.11. Варваризація культури
14.12. Культура – контекст розуміння солідарності

Література:

Арендт Г. “Криза культури: її соціальне та політичне значення” // Арендт Г. Між минулим і майбутнім. – К.: Дух і літера, 2002. – С. _____.
Євген Бистрицький. “Ідея культури: виклики сучасної цивілізації” (вступ до збірки:) // “Ідея культури: виклики сучасної цивілізації” / Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Кобець, Р.В. Зимовець. – К., 2003. – С. 3-11.
Євген Бистрицький . “Конфлікт культур і філософія толерантності” // “Ідея культури: виклики сучасної цивілізації” / Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Кобець, Р.В. Зимовець. – К., 2003. – С. 77-96.
Євген Бистрицький. “Культура як світ національного буття” // Філософська і соціологічна думка. – 1995.- №1-2 – С. 243-245.
Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Кобець, Р.В. Зимовець – К.: «Альтерпрес», 2003.
Карась А. Ф. Культура як об’єкт і чинник геополітики // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Філософія.- Випуск 34, 2001. – С. 24-33.
Лісовий В. Феномен громадянства // Лісовий В. Культура – Ідео-логія – Політика. – К.: Вид. імені Олени Теліги, 1997. – С. 153-220.
Поль Пупар. Христианство и культура в Европе // “Новая Европа”. – 1992 . – Ч.1. 22.
Дмитро Степовик. Христианство и культура Украины: итоги и перспективы / Христианство и культура в Европе, I. – М.: Выбор, 1992.
Теология культуры. – Москва, 1995.
Тиллих П. «Кайрос» // Избранное: Теология культуры. – Москва, 1995.

15. Relihijnyj aspekt inkulturaciji

15. Релігійний аспект інкультурації.

15.1. Суть і зміст процесу інкультурації
15.2. Визначення релігійного аспекту інкультурації
15.3. Місце і значення інкультурації в сучасному католицизмі
15.4. Інкультурація в проекті Катехизму УГКЦ

Література:

“Віра і духовність – два крила людського духу” / Зб. матеріалів наукового
колоквіуму / Ред. кол. А. Колодний та ін. Київ, 2001. – 256 с.
о. Михайло Димид. Голос в дискусії на інтернетному форумі ІЦП //
http://www.icl.org.ua/forum/viewtopic.php?p=23
[Іван Павло ІІ]. “Віра і розум” / Енцикліка Fides et Ratio Святішого Отця Івана Павла ІІ. – Київ-Львів, 2000. – 152 с.
[Іван Павло ІІ]. “Світло зі Сходу. Послання римського архієрея Івана Павла ІІ”. Жовква, 1995. – 63 с.
Ігор Ісіченко. “Інкультурація. «Навчіть всі народи...» (Мт 28. 19)” // “Наша Віра”. Січень 2002 р. № 1 (165) //
http://geocities.com/fryevhen/bishop.htm
Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. “Культурологія” / За ред.
В.М. Пічі. Львів, 2003. – 235 с.
Кравченко А. “Культурология”. Москва, 2001. – 496 с.
“Культурология. ХХ век. – Єнциклопедия”. – В 2-х т. – Санкт-Петербург, 1998. – Т. І. – 447 с.
Лисий І. “Релігія й культуротворення” // “Академічне релігієзнавство” / За ред. А. Колодного. Київ, 2000. – С. 564-570.
Лягхі П., Мартінс Ж.-С. “Вказівки по підготовці вихователів для семінарій”. – Львів, 1999. – 64 с.
Соколов Э.В. “Культурология. Очерки теории культуры”. Москва, 1994.

16. Relihijni aspekty globalizaciji

16. Релігійні аспекти ґлобалізації. 

16.1. Негативні наслідки ґлобалізації
16.2. Позитивні наслідки ґлобалізації
16.3. Йоан Павло ІІ про ґлобалізацію
16.4. Виклик ґлобалізації
16.5. Проблема жінки в умовах глобалізації

Література:

Архипович Д. “Глобалізація як явище: позитивні та негативні риси” // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2001. – № 22 - С. 51-53.
Маринович М. “Ґлобалізація і церковний контекст України” // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2000. – ч. 19. – С. 26-27. //
http://www.ji.lviv.ua/n19texts/marynovych.htm 
Наталя Наконечна. “Ґлобальні трансформації світового порядку (культурницький аспект)” // “Сучасність”, 2006, ч. 10 (546) від жовтня 2006 р. – с. 104-110.
Рязанова Л. Фундаментализм и модернизм в религиозной жизни как ответы на вызовы глобализации // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наукових праць. – Харків, 2001. – С. 245-249.
Сокол Сергій Михайлович. Трансформація українського суспільства в контексті глобалізації: соціально- філософський аналіз : Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2004. – 173 арк. – Бібліогр.: арк. 160-173.
Aniela Dylus, „Kościół wobec globalizacji”, [w:] „Wokół Współczesności” 2002, nr 2 (14), s. 70-87.
Ks. Ireneusz Stolarczyk, „Definicyjne problemy globalizacji”, [w:] „Wokół Współczesności” 2002, nr 2 (14), s.145-163.
„Zarządzanie globalne. Nasza odpowiedzialność, aby globalizacja stałą się szansą dla wszystkich. Raport przedłożony biskupom COMECE”, [w:] „Wokół Współczesności” 2002, nr 2 (14), s. 8-39.

Zahalna literatura - Internetni resursy

Загальна література:

Карсавин Л. П. “Католичество. Общий обзор”. – Брюссель, 1974.
Лобье, Патрик де. “Социальное учение католической церкви”. – Брюссель, 1978.
Лозинский С. “История папства”. – М., 1986.
Єленський В. Православні й католики в посткомуністичну добу // Людина і світ. – 1996. – № 3.

Інтернетні ресурси:

Католицизм:

http://www.vatican.va/ – інформаційний сервер Ватикану (англ.)

http://www.rkc.lviv.ua/ – Римо-католицька церква в Україні – Львівська митрополія

http://www.ugkc.lviv.ua/ – Українська Греко-Католицька Церква в Україні – Львів

http://members.tripod.com/~relcom_religion/kl_katol.htm – каталог англом. та російськм. ресурсів з католицизму (рос.)

http://www.catholic.org/ – Catholic Online – пошукова система (англ.)

http://www.catholic.net/ – Catholic Information Center on Internet ™: новини, преса, суч. Проблеми (англ.)

http://www.kcn.ru/tat_ru/religion/catholic/jpii.htm – сторінка, присв. Папі Римському Йоану Павлу II (рос.)

http://www.list.ru/catalog/10404.html – Католицизм на list.ru(рос.)

http://www.chat.ru/~catholic/indexr.html – Католицизм на chat.ru  (рос.)

http://www.rchgi.spb.ru/christian/resurs_2.htm  – католицькі ресурси від Рос. христ. гуманіт. Інст-ту (Санкт-Петербург)

Католицькі тексти:

http://www.newadvent.org/cathen/ – Католицька енциклопедія (англ.)

http://antology.rchgi.spb.ru/autor_list.rus.html – середньовічне христ. богослов. та філософія (Проект Рос. христ. гуманіт. Інст-ту (Санкт-Петербург). Біографії, бібліографії, тексти лат. Отців (рос., англ, лат.).

Święta

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8956142

Statystyki

Zegar