Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Od Wydawcy

OD WYDAWCY

 

Opracowanie, oddawane obecnie do druku, jest dysertacją doktorską, ukończoną w 1977 roku, a opublikowaną w 1983 roku jako powielony maszynopis[1]. Czy badania nad zagadnieniem podjętym przez ks. Ludwika Królika posunęły się znacznie od czasu wydania tej publikacji? Wydaje się, że raczej nie. Dowodem na to, jest fakt przywoływania tego opracowania – pomimo wielu jego braków – jako podstawowej pozycji dotyczącej dziejów diecezji łuckiej w okresie przedrozbiorowym. Z niektórymi wnioskami autora trudno się jednakże zgodzić.

Wznawiane obecnie opracowanie ks. Ludwika Królika stanowić więc może punkt wyjścia do badań nad dziejami przedrozbiorowej diecezji łuckiej, gdyż całość problematyki składającej się na to studium została tam właściwie tylko zasygnalizowana. Być może takie założenie zostało uczynione już w pierwszym okresie prac nad tym tematem. Głębsze jego potraktowanie wymagałoby napisania wielotomowej pozycji. Wznowienie publikacji L. Królika powinno stanowić zachętę do poszukiwania nowych materiałów archiwalnych oraz ponownej, gruntownej analizy tych, już przez niego wykorzystanych. Brak lub nierozpoznane jeszcze miejsca przechowywania innych materiałów archiwalnych raczej jednak nie zachęci badaczy do całościowego opracowania tak obszernego zagadnienia od nowa, ale rzeczą pożyteczną byłoby, gdyby pojawiały się prace przyczynkarskie, pokazujące na nowo poszczególne kwestie składające się na całość przedstawionej problematyki.

W niniejszym wydaniu pozostawiono charakterystyczny dla autora sposób wyrażania myśli; postarano się jednak, w miarę potrzeby, usunąć niektóre potknięcia stylistyczne. Zmieniona została nieco struktura pracy. Wykaz skrótów i bibliografi a zostały umieszczone w partii końcowej książki, po Zakończeniu. Przypisy, w pierwszym wydaniu znajdujące się na końcu, zostały przeniesione pod tekst; dla większej jasności, skorygowano także opis bibliografi czny wykorzystanych źródeł i opracowań. Uzupełnienia i wyjaśnienia w przypisach, a także dodatkowe przypisy – pochodzące od wydawcy, zaznaczono przez umieszczenie przed dodanym tekstem, inicjałów M.D w nawiasie. Sporządzono także indeksy osób i miejscowości, których w pierwszym wydaniu nie było. Dodatkowo został przygotowany jeszcze jeden aneks (nr 7) zawierający wykaz oficjałów i wikariuszy generalnych in

spiritualibus (uzupełniony).

 [1] Nie zostały więc odnotowane opracowania L. Królika, które opublikował on po 1977 r. – Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 25 (1978) z. 4, s. 24-34; Kapituła katedralna łucka od XV do XVIII wieku, „Studia Th eologica Varsaviensia”, 18 (1980) nr l, s. 167-188; Organizacja dekanalna diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1981; Nieznane synody diecezji łuckiej, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 51 (1982) nr 6, s. 182-184; Uposażenie biskupstwa łuckiego, „Wiadomości diecezjalne Podlaskie”, 51 (1982) nr 7, s. 220-223; Organizacja terytorialna diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 1 (1983) s. 293-310.

Okładka

S. I Okładki

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9312386

Statystyki

Zegar