Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Sportywne żyttia Volyni (UA)

СПОРТИВНЕ   ЖИТТЯ   ВОЛИНІ  

 

У неділю 28 грудня 2008 року в залі Національного університету “Острозька академія” відбувся невеликий вечір культури, присвячений історії Волині й Острога над Горинню. Організаторами цього заходу були Товариство Польської Культури Острожчини і неформальна група випускників Варшавського університету, яка вирішила відвідати це волинське містечко.

Головною частиною вечора була лекція д-ра Роберта Ґавковського під заголовком “Спортивне життя Волині в 1918-1939 роках”. Автор, історик фізкультури й історик спорту, користуючись сучасною мультимедіальною технікою, зробив цікаву презентацію теми, показуючи багатонаціональний спектр спортивного життя Волині. Потрібно також додати, що автор у впровадженні до теми підкреслив, що колискою польського спорту є Львів. Присутні члени Товариства Польської Культури Острожчини, вірні місцевої парафії, а також студенти Острозького університету з великим зацікавленням вислухали цікаві інформації про не дуже далекі, але вже екзотичні часи.

У подяці за збагачення нас чудовою картою з історії Волині, молодий викладач Острозької академії Микола Близняк представив тему: “Торгові лавки в Острозі”.

На закінчення імпрези гості з Польщі, випускники Варшавського Університету, подарували присутнім на вечорі культури дітям і молоді подарунки. Пан Роберт Ґавковський подарував для парафіяльної бібліотеки в Острозі опрацьовану ним: “Енцикліку спортивних клубів Варшави і її найближчих околиць в 1918-39 роках” (Варшава 2007).

Громада поляків і польського походження в Острозі над Горинню вдячна неформальним випускникам Варшавського університету за виділений для неї час. Також дуже вдячні Його Магніфіценції проф. д-ру Ігорю Пасічнику за надання зали та сприяння імпрезі.

Хотілося б подякувати також організаторам цієї малої культурної імпрези, як же потрібної для пізнання багатоаспектового минулого і спадщини Волині.

 

Михайло Ковалюк

 

[«Волання з Волині» ч. 1 (86) від січня-лютого 2009 р., 7 стор.]

 

Sportowe życie Wołynia (PL)

SPORTOWE   ŻYCIE   WOŁYNIA

 

W niedzielę, 28 grudnia 2008 r. w auli Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” odbył się wieczorek kulturalny poświęcony historii Wołynia i Ostroga nad Horyniem. Organizatorami tej imprezy było Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej i nieformalna grupa Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, która zapragnęła odwiedzić to wołyńskie miasteczko.

Główną częścią wieczoru była prelekcja dra Roberta Gawkowskiego pt. „Sportowe życie Wołynia w latach 1918-1939”. Autor, historyk kultury fizycznej i historyk sportu, korzystając ze współczesnych technik multimedialnych dokonał interesującej prezentacji tematu ukazując wielonarodowe spektrum życia sportowego na Wołyniu. Należy też dodać, że autor we wprowadzeniu do tematu podkreślił, ze kolebką polskiego sportu jest Lwów.

Zebrani członkowie polskiego towarzystwa w Ostrogu, wierni miejscowej parafii rzymskokatolickiej oraz studenci ostrogskiej wszechnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali ciekawych informacji o nie tak znowu odległych, ale już egzotycznych czasach.

W podzięce za ubogacenie nas piękną kartą z historii Wołynia, młody wykładowca Akademii Ostrogskiej Mykoła Błyzniak przedstawił temat „Sklepy i stoiska handlowe Ostroga”.

Na zakończenie imprezy goście z Polski, absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, obdarowali obecne na wieczorze kulturalnym dzieci i młodzież paczkami. Pan Robert Gawkowski podarował też dla biblioteki parafialnej w Ostrogu opracowaną przez siebie „Encyklopedię klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-39” (Warszawa 2007).

Społeczność polska i polskiego pochodzenia w Ostrogu nad Horyniem wdzięczna jest nieformalnej grupie Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego za udzielony dla niej czas. Również wdzięczność należy się dla Jego Magnificencji prof. dra Ihora Pasicznyka za udzielenie auli i sprzyjanie dla imprezy.

Wypada pochwalić organizatorów tej małej imprezy kulturalnej, jakże potrzebnej dla poznawania wieloaspektowej przeszłości i dziedzictwa Wołynia.

 

Michał Kowaluk

 

[„Wołanie z Wołynia” nr 1 (86) ze stycznia-lutego 2009 r., s. 7.]

 

 

Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
9080791

Statystyki

Zegar