Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Drogi niepodległości Polski i Ukrainy (PL)

DROGI NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI I UKRAINY:

HISTORIA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ

Szanowni Państwo,

Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu oraz Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu planują 7-9 listopada 2008 roku zorganizować V Międzynarodową Konferencję Naukową pt. “Drogi niepodległości Polski i Ukrainy: historia, współczesność, przyszłość” z okazji 90. rocznicy uzyskania przez Polskę i Ukrainę niepodległości.

Bloki tematyczne konferencji:

Politologiczne aspekty uzyskania niepodległości Polski i Ukrainy i rozwój Polski i Ukrainy:

Myśl polityczna końca XIX – początku XX ww. o niepodległości Polski i Ukrainy. Koncepcje odrodzenia państwa narodowego.

Politologiczny aspekt reprezentacji interesów grupowych w Polsce i na Ukrainie.

Społeczno-polityczne i ekonomiczne aspekty polsko-ukraińskiej współpracy w kontekście europejskim.

Kształtowanie się i rozwój systemu politycznego Polski i Ukrainy.

Polska i Ukraina na drodze odrodzenia państwa narodowego:

Stosunki ukraińsko-polskie w Średniowieczu i Nowych Czasach. Konfrontacja i próby porozumienia się.

Ukraina i Polska w Imperium Rosyjskim i Austro-Węgierskim.

Ukraiński i Polski ruch niepodległościowy.

Odrodzenie państwa narodowego na Ukrainie i w Polsce (1917-1921).

Ukraińsko-polskie stosunki nowoczesnej epoki. Druga Rzeczpospolita i problem ukraiński.

Ukraińskie i polskie podziemie w latach 1939-1956. Konflikty i próby porozumienia się.

Koniec radzieckiego totalitaryzmu oraz drogi budowy państwa narodowego na Ukrainie i w Polsce.

Historiografia rozwoju Ukrainy i Polski.

Dla udziału w konferencji prosimy nadesłać do 1 października zgłoszenie wraz z tematem referatu na adres komitetu organizacyjnego. Prosimy o wskazanie w zgłoszeniu następujących danych:

imię i nazwisko autora/autorów;

stopień naukowy, stanowisko;

miejsce pracy: nazwa instytucji, miejscowość, kraj;

adres kontaktowy (wraz z e-mail’em), telefon.

Wymagania co do materiałów

Język maszynopisu – ukraiński lub polski.

Prosimy o dostarczenie maszynopisu w postaci elektronicznej (na dyskietce bądź poprzez Internet) jako dokument Word (czcionka Times New Roman 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5, brak dzielenia słów). Prosimy też o dostarczenie wydruku, podpisanego przez autora.

Ustawienia strony: marginesy – 25 mm, nagłówek – 12,7 mm, stopka – 20 mm., prosimy o nie numerowanie stron i numerowanie rysunków i tablic.

Objętość artykułu 0,5 a. a.

Prosimy o podawanie tekstu w nast. kolejności:

tytuł artykułu;

imię i nazwisko autora;

miejsce pracy;

tekst artykułu;

lista wykorzystanej literatury i źródeł wg kolejności, przyjętej w tekście. Proszę o stosowanie w tekście przypisów dolnych.

Termin nadesłania materiałów – do 1 listopada 2008 roku.

Organizatorzy pokrywają uczestnikom koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Komitet organizacyjny:

Julia Nowicka

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu

ul. Witruka 55

Żytomierz

10009

adres do korespondencji:

а/с 48, Żytomierz - 24, Ukraina, 10024

e-mail: ptnz@op.pl

telefon kontaktowy:

(+38 0412) 39-85-49

(+38 067) 41-21-570 (biuro)

(+38 097) 40-30-724 (Julia Nowicka)

[“Wołanie z Wołynia” nr 3 (82) z maja-czerwca 2008 r., s. 9-10.]

Drogi niepodległości Polski i Ukrainy (UA)

Kostel sw. Joana z Dukli

ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОЛЬЩІ І УКРАЇНИ:

МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ

Шановні пані та панове!

Київський національний лінгвістичний університет, Житомирський державний університет імені Івана Франка та Польське наукове товариство в Житомирі планують 7-9 листопада 2008 року провести V Міжнародну наукову конференцію “Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, сучасне, майбутнє”.

Напрями роботи конференції:

Політологічні аспекти становлення й розвитку незалежності Польщі і України:

Політична думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. про шляхи незалежності Польщі та України. Суспільно-політичні концепції національно-державного відродження.

Політологічний аспект репрезентації групових інтересів в Польщі й Україні.

Суспільно-політичні, економічні аспекти польсько-української співпраці в європейському контексті.

Шляхи розвитку політичної системи Польщі і України.

Польща і Україна на шляху відродження національної державності:

Українсько-польські відносини в добу середньовіччя і Нового часу. Спроби порозуміння і протиборства.

Україна і Польща в складі Російської та Австро-Угорської імперій.

Український і польський національно-визвольний рух.

Відродження національної державності в Україні і Польщі. 1917-1921 рр.

Українсько-польські взаємини новітньої доби. Друга Річ Посполита і українська проблема.

Українське і польське підпілля в 1939-1956 рр. Конфлікти і спроби примирення.

Крах радянського тоталітаризму і шляхи розбудови національної державності України і Польщі.

Історіографія національно-державного розвитку України і Польщі.

Для участі в конференції просимо надіслати до 1 жовтня зголошення разом з темою реферату на адресу організаційного комітету. Просимо надати наступну інформацію.

ім’я, по батькові і прізвище автора/авторів;

науковий ступінь, посада;

місце роботи: назва установи, місцевість, країна;

контактна адреса (в тому числі e-mail), телефон.

Вимоги до оформлення матеріалів

Мова рукопису – українська, польська.

Рукопис подається в електронному вигляді (на дискеті, інтернет), набраний як документ Word. До електронної версії додається підписана автором роздруківка тексту.

Малюнки та фото надавати тільки у форматі jpg або tif.

Статті набирати шрифтом Times New Roman 12 пунктів, 1,5 інтервал, без переносів. Параметри сторінки: поля 2,5 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній колонтитул – 2 см. Рисунки, таблиці нумеруються. Сторінки без нумерації.

Обсяг публікації в межах 0,5 др. арк.

Матеріали розташовуються у такій послідовності:

а) назва статті;

б) ініціали та прізвище автора;

в) місце роботи;

г) текст статті;

д) в кінці статті – список джерел та літератури (подається в порядку посилань. У тексті статті посилання позначаються у вигляді зноски).

Організатори компенсують витрати на проживання та харчування під час конференції.

Щиро запрошуємо до участі в конференції.

Організаційний комітет:

Юлія Новіцька

Секретар оргкомітету

Польське наукове товариство в Житомирі

вул. Вітрука, 55

Житомир

10009

адреса для кореспонденції:

а/с 48, Житомир, 10024

e-mail: ptnz@op.pl

телефон для довідок:

(+38 0412) 39-85-49

(+38 067) 41-21-570 (офіс ПНТЖ),

(+38 097) 40-30-724 (Юлія Новіцька)

[“Волання з Волині ч. 3 (82) від травня-червня 2008 р., 9-10 стор.]

Święta

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8941372

Statystyki

Zegar