Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Konferencja w Iwano-Frankowsku (PL)

“UKRAINA – WATYKAN”

Pod takim ogólnym hasłem w Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławów) została przeprowadzona po raz pierwszy i tym rozpoczęto cykl międzynarodowych naukowo-praktycznych konferencji poświęconych stosunkom ukraińsko-watykańskim w kontekście problemów społecznych i międzywyznaniowych.

Inicjatorami konferencji byli: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, eparchia iwano-frankowska Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego, iwano-frankowska obwodowa administracja państwowa, iwano-frankowska rada obwodowa, iwano-frankowska rada miejska, halicka rada rejonowa, Państwowy Komitet Ukrainy ds. narodowości i religii, Komitet Rady Najwyższej Ukrainy ds. Duchowości i Kultury, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Filozofii im. Hryhorija Skoworody wydział religioznawstwa, Instytut Historii Ukrainy, Nuncjatura Apostolska na Ukrainie, Kuria Patriarsza UKGK, Kuria archidiecezji lwowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Iwano-Frankowska Akademia Teologiczna, Ukraińska Asocjacja Religioznawców oraz Centrum Informacji Religijnej i Wolności.

Na posiedzeniu plenarnym wystąpili teolodzy (biskup Sofron Mudryj OSBM, doktor prawa kanonicznego, profesor, rektor Iwano-Frankowskiej Akademii Teologicznej) z tematem “Stosunki ukraińsko-watykańskie w świetle prawa kanonicznego i publicznego (świeckiego); bp Dionizij Lachowycz OSBM, przewodniczący Administracji Patriarszej UKGK z tematem “Stolica Apostolska i emigracja ukraińska: wczoraj i dzisiaj”) oraz naukowy (Anatolij Kołodnyj, kierownik wydziały religioznawstwa, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii im. Hryhorija Skoworody NAN Ukrainy, doktor nauk filozoficznych, profesor na temat “Stosunki ukraińsko-watykańskie – spojrzenie z Kijowa”, Petro Jaroćkyj, przodujący współpracownik naukowy wydziału religioznawstwa Instytutu Filozofii im. Hryhorija Skoworody NAN Ukrainy, doktor nauk filozoficznych, profesor na temat “Dialog prawosławno-katolicki: dyskurs eklezjologiczny i soteriologiczny”, Ludmyła Fyłypowycz, kierownik oddziału problemów procesów religijnych w Ukrainie Wydziału religioznawstwa Instytutu Filozofii im. Hryhorija Skoworody NAN Ukrainy, doktor nauk filozoficznych, profesor na temat “Katolicka koncepcja dialogu międzyreligijnego: zmiana akcentów”). Reprezentowali oni różne poglądy na problemy dialogu Ukraina-Watykan jak z pozycji Ukrainy, tak i z pozycji Watykanu, prawosławnych i katolików, państwowo-narodowych i teologicznych, z perspektywy historii i dnia dzisiejszego. Problemy te porodziły żwawą dyskusję.

Na konferencji pracowały sekcje: “Stosunki ukraińsko-watykańskie: historia, stan, problemy”, “Społeczno-polityczne i socjalne przejawy katolicyzmu w projekcji światowej i ukraińskiej”, “Kościelno-kanoniczne i teologiczno-liturgiczne problemy identyfikacji ukraińskiego chrześcijaństwa”, “Duchowno-kulturalne i oświatowe aspekty i perspektywy stosunków ukraińsko-watykańskich”, “Problemy i perspektywy dialogu międzykonfesyjnego na Ukrainie w wizji ekumenicznej Stolicy Świętej”, “Aktualne problemy pastoralne współczesności: tendencje i podejścia do ich wyjaśnienia”.

Uczestnicy konferencji mieli wycieczkę do “Książęcego Halicza” (miasto Halicz, wioska Kryłos). Tam i odbyło się podsumowujące posiedzenie plenarne na którym wykładowca katedry historii Uniwersytetu Narodowego “Akademia Ostrogska” Andrij Smirnow jako najmłodszy uczestnik otrzymał odznakę od Nuncjusza Apostolskiego na Ukrainie abpa Iwana Jurkoviča.

Następna konferencja odbędzie się w Odessie. Na niej będą rozpatrywane stosunki Ukrainy z Watykanem w kontekście problemów oświaty wyższej.

Łarysa Kwasiuk

kandydat nauk filozoficznych

Narodowy Uniwersytet “Akademia Ostrogska”,

uczestnik konferencji

Z ukraińskiego przełożyła

Łucja Zalewska

[“Wołanie z Wołynia” nr 2 (81) z marca-kwietnia 2008 r., s. 37-38.]

 

Konferencja w Iwano-Frankowsku (UA)

“УКРАЇНА-ВАТИКАН

Під таким загальним гаслом у Прикарпатському Національному університеті імені В. Стефаника було проведено першу і тим розпочато цикл міжнародних науково-практичних конференцій, що присвячені українсько-ватиканським відносинам у контексті суспільних і міжконфесійних проблем.

Ініціаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Івано-Франківська єпархія УГКЦ, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківська міська рада, Галицька районна державна адміністрація, Галицька районна рада, Державний комітет України у справах національностей і релігій, Комітет Верховної Ради України з питань духовності і культури, Національна Академія Наук України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди відділення релігієзнавства, Інститут історії України, Нунціатура Святого Престолу в Україні, Патріарша курія УГКЦ, Курія Львівської архидієцезії Римо-Католицької Церкви, Український Католицький Університет, Івано-Франківська Теологічна Академія, Українська асоціація релігієзнавців, Центр релігійної Інформації і свободи.

На пленарному засіданні виступили теологи (владика Софрон Мудрий, ЧСВВ, доктор канонічного права, професор, ректор Івано-Франківської теологічної академії з темою “Українсько-ватиканські взаємини у світлі канонічного і публічного права; владика Діонізій Ляхович, ЧСВВ, голова Патріаршої Адміністрації УГКЦ з темою “Апостольська Столиця і українська еміграція: вчора і сьогодні) та науковці (Анатолій Колодний, керівник Відділення релігієзнавства, заступник директора Інституту філософії Імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор на тему “Українсько-ватиканські взаємини погляд з Києва, Петро Яроцький, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор на тему “Православно-католицький діалог: еклезіологічний і сотеріологічний дискурс, Людмила Филипович, завідувач відділу проблем релігійних процесів в Україні Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор на тему “Католицька концепція міжрелігійного діалогу: зміна акцентів). Вони репрезентували різні погляди на проблеми діалогу Україна-Ватикан як з позицій України, так і з позицій Ватикану, православних і католиків, державно-національних і теологічних, з погляду історії та сьогодення. З цих питань відбулася жвава дискусія.

На конференції працювали секції: “Українсько-ватиканські відносини: історія, стан, проблеми”, “Суспільно-політичні та соціальні вияви католицизму у всесвітній та українській проекції”, Церковно-канонічні та богословсько-літургійні проблеми ідентифікації українського християнства”, “Духовно-культурні та освітні аспекти і перспективи українське-ватиканських взаємин”, “Проблеми та перспективи міжконфесійного діалогу в Україні в екуменічній візії Святого Престолу”, “Актуальні пасторальні проблеми сучасності: тенденції та підходи до вирішення”.

Учасники конференції здійснили екскурсію в “Княжий Галич (м. Галич, с. Крилос). Там і відбулося заключне пленарне засідання на якому викладач кафедри історії Національного університету “Острозька академія Андрій Смірнов як наймолодший учасник отримав відзнаку від Івана Юрковича, нунція Святого Престолу в Україні.

Наступна конференція відбудеться в Одесі. На ній будуть розглядатися взаємини України-Ватикану у контексті проблем вищої освіти.

Лариса Квасюк,

кандидат філософських наук,

Національний університет “Острозька академія”,

учасник конференції

[“Волання з Волині ч. 2 (81) від березня-квітня 2008 р., стор. 37-38.]

Zapowiedź konferencji w Odessie (PL)

Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

Instytut Filozofii im. Hryhorija Skoworody

Wydział Religioznawstwa

Instytut Historii Ukrainy

Chrześcijański Humanistyczno-Ekonomiczny Uniwersytet Otwarty

przy Centrum Oświaty Humanistycznej NAN Ukrainy

Ukraiński Uniwersytet Katolicki

Instytut Nauk Religijnych im. św. Tomasza z Akwinu

Ukraińska Asocjacja Religioznawców

Centrum Informacji Religijnej i Wolności

Nuncjatura Apostolska na Ukrainie

Komitet Państwowy Ukrainy ds. Narodowości i Religii

Komitet Parlamentarny ds. Duchowości i Kultury

Kościół Rzymskokatolicki, Diecezja Odesko-Symferopolska

Ukraiński Kościół Grekokatolicki, Egzarchat Odesko-Krymski

Rada Duchowna Wyznań Chrześcijańskich Obwodu Odeskiego

Wydział ds. Narodowości i Religii w Obwodzie Odeskim

LIST INFORMACYJNY

Szanowni koledzy!

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w naukowo-praktycznej konferencji*:

Ukraina i Watykan w rozwoju szkolnictwa wyższego

30-31 października 2008 r., Odessa

Zasadnicze kierunki:

– procesy zbliżenia i konwergencji w rozwoju duchownej oświaty międzywyznaniowej i oświaty duchowno-świeckiej;

– współczesna oświata duchowna XXI wieku (poszukiwania prawdy i wyzwania czasu, tendencje i perspektywy);

– uniwersytety katolickie: historia i współczesność;

– uniwersytety chrześcijańskie na Ukrainie i ich perspektywy;

– problemy prawne i ekonomiczne rozwoju chrześcijańskiej oświaty wyższej w świecie i na Ukrainie;

indykatory jakości chrześcijańskiej oświaty wyższej;

proces boloński i uznanie dyplomów uczelni chrześcijańskich.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do komitetu organizacyjnego na adres: 65014, Одеса-14, а/я 71 ХГЕУ

albo na adres poczty elektronicznej: E-mail: hgeu.odessa@maіl.ru  

Razem ze zgłoszeniem udziału w konferencji należy przesłać informację o autorach, adres poczty elektronicznej i opowiedzenie się nt. formy udziału w konferencji (posiedzenie plenarne albo konferencja internetowa).

Materiały konferencji będą opublikowane. Wystąpienia uczestników posiedzeń plenarnych należy przedłożyć na dyskietce 3,5 (A:) w redaktorze Word i w jednym egzemplarzy wydruku (albo przesłać pocztą elektroniczną na adres: E-mail: hgeu.odessa@maіl.ru, albo przekazać przy rejestracji uczestników konferencji.

Wystąpienia uczestników konferencji internetowej przekazywane są w postaci pliku elektronicznego na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.

Termin przekazania wystąpień i zgłoszeń udziału w posiedzeniach plenarnych i w konferencji internetowej: do 30 czerwca 2008 roku.

Wpisowe, które obejmuje wydanie tomu wystąpień dla uczestników posiedzeń plenarnych konferencji: dla krajowych uczestników – 50,- UAH, dla zagranicznych (tzw. kraje dalszej zagranicy [tzn. spoza obszaru postsowieckiego – przyp. “WzW”]) – 100,- UAH. Wpisowe opłaca się przy rejestracji uczestników konferencji.

Uczestnicy konferencji internetowej, którzy pragną nabyć tom materiałów konferencji, powinni przesłać zamówienie w celu otrzymania go za pobraniem pocztowym.

Wymagania odnośnie redakcji wystąpień. Wystąpienia mogą być przygotowane w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i w innych w redaktorze Word.

Objętość – do 10 s. (1 egz.) formatu A-4 (210 x 297 mm). Marginesy: górny, dolny, prawy – 20 mm, lewy – 25 mm. Czcionka – Times New Roman, 14 pt; odstęp 1,5. Akapit – 1,27 cm.

Nagłówek powinien być wydrukowany czcionką pogrubioną, wielkimi literami. W następnym wierszu zwyczajną czcionką podaje się imię i nazwisko autora, stopień naukowy, stopień uczelniany, w następnym wierszu (kursywą) pełna nazwa organizacji, miasto, kraj. Po odstępie 1 wiersza drukuje się tekst.

Ilustracje, wykresy i tablice powinny być wykonane w Wordzie, ich rozmiar nie powinien przewyższać rozmiarów obszaru tekstu. Tytuły tablic, ilustracji należy zrobić kursywą wspomnianą czcionką. Strony proszę nie numerować, a poznaczyć ołówkiem.

Na końcu pracy po odstępie jednego wiersza należy napisać kursywą: Literatura, a dalej w następnych wierszach podaje się spis wykorzystanych źródeł, dotrzymując się wszystkich zasad bibliograficznych, przewidzianych w standardach.

Można uzyskać informację dzwoniąc na tel. +380 (48) 711-73-85;

E-mail: hgeu.odessa@maіl.ru   

Posiedzenia plenarne konferencji będą się odbywać w dniach 30-31 października 2008 r. pod adresem: м. Одеса, вул. Ленінградська, 1 (вул. 10 Квітня).

Początek pracy konferencji: 30 października 2008 r., godz. 10.00.

Rejestracja uczestników 29.10.2008 r. o godz. 9.00.

Współprzewodniczący konferencji:

Ludmiła Ołeksandriwna Fyłypowycz

Kierownik Wydziału Instytutu Filozofii NAN Ukrainy

Rostysław Ołeksandrowycz Kryżanowśkyj

Rektor ChHEU, dr nauk ekonomicznych, profesor, akademik UEAN

____________

* Forma przeprowadzenia konferencji: posiedzenia plenarne, konferencja internetowa.

[“Wołanie z Wołynia” nr 2 (81) z marca-kwietnia 2008 r., s. 38-40.]

 

Zapowiedź konferencji w Odessie (UA)

ПРОЕКТ

Національна Академія наук України

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Відділення релігієзнавства

Інститут історії України

Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет

при ЦГО НАН України

Український Католицький Університет

Інститут релігійних наук імені Фоми Аквінського

Українська асоціація релігієзнавців

Центр релігійної інформації й свободи

Нунціатура Святого Престолу в Україні

Державний комітет України у справах національностей і релігій

Парламентський комітет з питань духовності й культури

Римо-Католицька Церква Одесько-Сімферопольська дієцезія

Українська Греко-Католицька Церква Одесько-Кримський екзархат

Духовна рада християнських конфесій Одеської області

Управління у справах національностей і релігій в Одеській області

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції*: «Україна й Ватикан у розвитку вищої освіти»

30-31 жовтня 2008 р., Одеса

Основні напрямки:

процеси зближення й конвергенції в розвитку міжконфесійної духовної й духовно-світської освіти;

сучасна духовна освіта XXI сторіччя (пошук істини й виклики часу, тенденції й перспективи);

католицькі університети: історія та сучасність;

християнські університети України та їх перспективи;

правові й економічні проблеми розвитку вищої християнської освіти у світі й в Україні;

– індикатори якості вищої християнської освіти;

– Болонський процес і визнання дипломів християнських вузів.

Заявки на участь у конференції надсилати оргкомітету за адресою: 65014, Одеса-14, а/я 71 ХГЕУ; або за електронною адресою: E-mail: hgeu.odessa@maіl.ru 

Разом із заявкою на участь у конференції необхідно надіслати відомості про авторів, електронну адресу та форму участі в конференції (пленарні засідання або інтернет-конференція).

Матеріали конференції будуть публікуватися

Доповіді учасників пленарних засідань подаються на диску 3,5 (А:) у редакторі Word і в одному роздрукованому екземплярі (або по електронній пошті E-mail: hgeu.odessa@maіl.ru, або при реєстрації учасників конференції).

Доповіді учасників інтернет-конференції подаються в електронному вигляді по вищевказаній електронній адресі.

Строки подачі доповідей, заявок на участь у пленарних засіданнях та в інтернет-конференції – до 30 червня.

Організаційний внесок, який включає видання збірки, для учасників пленарних засідань конференції: для вітчизняних учасників – 50 грн., для іноземних (країни далекого зарубіжжя) – 100 грн. Внесок здається при реєстрації учасників конференції.

Учасники інтернет-конференції, що бажають придбати збірку матеріалів конференції, повинні надіслати заявку для одержання його післяплатою.

Вимоги до оформлення доповідей

Доповіді можуть бути підготовлені на українській, російській, англійській і іншій мовах у редакторі Word.

Обсяг – до 10 стор. (1 екз.) формату А4 (210x297 мм). Поля: верхнє, нижнє, праве 20 мм, ліве – 25 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 pt:, через 1,5 інтервал. Абзацний відступ – 1 ,27 см.

Заголовок повинен бути надрукований жирним шрифтом, великими літерами. На наступному рядку звичайним шрифтом друкуються ініціали й прізвище автора, учений ступінь, учене звання, на наступному рядку (курсивом) повне найменування організації, місто, країна. Через один інтервал друкується текст.

Малюнки, формули, таблиці повинні бути виконані в Wordi, їхній розмір не повинен перевищувати розмірів текстового поля. Назви таблиць, малюнків робити курсивом, зазначеним шрифтом. Сторінки не нумеруються, а відзначаються олівцем.

Наприкінці роботи через інтервал курсивом друкується заголовок: Література, і далі на наступному рядку друкується перелік використаних джерел із дотриманням всіх бібліографічних вимог, передбачених стандартами.

Довідки по тел. 38 (048) 711-73-85,

E-mail: hgeu.odessa@maіl.ru 

Пленарні засідання конференції будуть проводитися 30-31 жовтня 2008 р. за адресою: м. Одеса, вул. Ленінградська, 1 (вул. 10 Квітня).

Початок роботи конференції 30 жовтня 2008 р. в 10.00.

Реєстрація учасників 29.10. 2008 р. в 9.00.

Співголови конференції:

Завідувачка відділом Інституту філософії НАН України,

доктор філософських наук, професор

Филипович Людмила Олександрівна

Ректор ХГЕУ, доктор економічних наук, професор, академік УЕАН

Крижановський Ростислав Олександрович

________________

*Форма проведення конференції: пленарні засідання, інтернет-конференція

[“Волання з Волині ч. 2 (81) від березня-квітня 2008 р., стор. 38-40.]

 

Święta

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda

Kiedy powinna być Msza Święta wieczorna w czasie wakacji?

Powinna być o godzinie 18:00

Powinna być o godzinie 19:00

Jest to dla mnie bez różnicy


Licznik

Liczba wyświetleń:
8956214

Statystyki

Zegar